Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 146/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 11. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3264/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu provádění stavebních prací zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
pod mostem obslužné komunikace v Babicích, k. km 41,742,
od dne 23. 10. 2023 do 24. 11. 2023.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Pod mostem obslužné komunikace v Babicích v k. km.41,742 je plavba zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 12. 09. 2023 rozhodla o zastavení plavby pod mostem přes Baťův kanál obslužné komunikace v Babicích kvůli provádění stavebních prací na tomto mostě z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu na vodní cestě.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 19. 9. 2023

Sejmuto dne 5. 10. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3264/PR/23

Navrhovatel

  • Povodí Moravy, státní podnik; doručit závodu Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
  • Obec Babice, Babice 508, 687 03 Babice

 

Obec Babice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět