Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 147/2023

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 24. 9. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2993/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) upravuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 787,38 (zdymadlo Lovosice – malá plavební komora).

a ruší opatření obecné povahy č. 136/2023 ze dne 5. 9. 2023

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Lovosice bude probíhat bez omezení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 70890005, jakožto příslušného správce vodní cesty, ze dne 19. 9. 2023, o zrušení opatření obecné povahy č. 136/2023 ze dne 5. 9. 2023, z důvodu odložení realizace plánovaných oprav a údržby malé plavební komory zdymadla Lovosice, je vydáno toto opatření obecné povahy.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 9. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2993/DC/23

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Lovosice

Město Lovosice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 3 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět