Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 156/2023

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 27. 10. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3138/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe v ř. km 738,87 (železniční most Děčín-Loubí) ve dnech:

od 11. 10. 2023 do 21. 10. 2023 – pravé mostní pole pro plavbu uzavřeno,

od 22. 10. 2023 do 26. 10. 2023 – levé mostní pole pro plavbu uzavřeno.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší opatření obecné povahy 155/2023 ze dne 4. 10. 2023.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavební provoz bude ve výše uvedených obdobích probíhat následovně:

od 11. 10. 2023 do 21. 10. 2023 – obousměrná plavba pouze levým mostním polem,

od 22. 10. 2023 do 26. 10. 2023 – obousměrná plavba pouze pravým mostním polem.

Mostní pole uzavřené pro plavbu bude vždy označeno plavebními znaky „A.1 Zákaz proplutí“ pro oba směry plavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, IČO: 25429949, ze dne 5. 10. 2023, z důvodu stavebních prací na železničním mostě Děčín-Loubí v rámci jeho rekonstrukce, omezuje ve výše uvedených dnech plavební provoz v profilu mostu. Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty bez omezení plavby by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu. Zároveň hrozí nebezpečí z prodlení.

 

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 5. 10. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 3138/DC/23

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Děčín

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět