Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 159/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3493/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu zahájení stavby plavební komory Rohatec a opravy jezu Sudoměřice, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě průplav Otrokovice – Rohatec,
v úseku k. km 0,00 až 5,80,
ve dnech od 15. 10. 2023 do 31. 03. 2024.


Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Úsek vodní cesty od k. km.0,00 po k. km.5,80 včetně plavební komory Petrov je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Zasláním žádosti o omezení plavebního provozu společností Metrostav DIZ s.r.o. z důvodu zahájení stavebních prací při stavbě nové plavební komory Rohatec a opravě jezu Sudoměřice byla Státní plavební správa jako věcně příslušný správní orgán informována o termínu zahájení těchto stavebních prací.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 10. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 3493/PR/23

Obdrží:

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obce Sudoměřice a Petrov se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět