Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 180/2023

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 24. 12. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3800/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy), obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 795,16, (zdymadlo České Kopisty – velká plavební komora),
od 20. 12. 2023.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Plavba přes velkou plavební komoru České Kopisty je bez omezení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 70890005, jakožto příslušného správce vodní cesty (dále jen správce vodní cesty), Státní plavební správa obnovuje plavební provoz přes velkou plavební komoru České Kopisty.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 169/2023, vydané pod čj. 3495/DC/23.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 12. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3800/DC/23

© Státní plavební správa
Zpět