Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 9/2024

kterým se upravuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 192/DC/24 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Labe
v úseku od ř. km 825,00 (Hněvice)
po ř. km 726,60 (státní hranice Hřensko),
ode dne 1. 2. 2024.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. V úseku Labe od ř. km 825,00 Hněvice až po ř. km 726,60 Hřensko je ode dne 1. 2. 2024 plavba povolena s následujícími omezeními:
  1. Plavba by měla probíhat s maximální opatrností co nejblíže středu plavební dráhy, neboť na okrajích plavební dráhy nejsou zaručeny maximální povolené hodnoty ponoru plavidel (do zaměření celé šíře plavební dráhy).
  2. Dolní rejda vodního díla Štětí, horní rejda vodního díla České Kopisty a polohy pro stání plavidel podél přístavních zdí Prosmyky nemají dostatečnou hloubku v důsledku výskytu nánosů, a proto je jejich využití bez záruky zajištěných plavebních podmínek
  3. V dolní rejdě vodního díla Lovosice jsou místně se vyskytující nánosy, které mohou způsobovat nedostatečnou plavební hloubku.
  4. V dolní rejdě vodního díla Ústí nad Labem-Střekov je nutné plavbu vést při levém okraji plavební dráhy.
  5. Přístavní bazény Ústí nad Labem a Děčín-Rozbělesy nemají dostatečnou hloubku v důsledku nánosů, a proto vstup do nich je bez záruky zajištěných plavebních podmínek.
  6. Správce vodní cesty nemůže garantovat zajištění plavebních podmínek a plavbu je nutné provádět za zvýšené opatrnosti.
  7. Kvůli poškození plavebního značení nelze spoléhat na navigaci podle těchto signálních znaků v terénu.
 2. Tímto se ruší Opatření obecné povahy č. 6/2024.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ: 70890005, jakožto příslušného správce vodní cesty (dále jen správce vodní cesty) ze dne 30. 1. 2024, o výše uvedenou úpravu plavebního provozu na Labi, tzn. povolení plavby za předpokladu dodržování stanovených omezení, je vydáno toto opatření. Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty bez prověření bezpečnosti plavebního provozu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavby. Zároveň hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 31. 1. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 192/DC/24

© Státní plavební správa
Zpět