Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 11/2024

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 250/DC/24 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu opravy, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v ř. km 787,4 (velká plavební komora Lovosice mimo provoz),
ve dnech od 7. 2. 2024 do 30. 4. 2024.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

  1. Plavební provoz přes zdymadlo Lovosice bude ve výše uvedeném období probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 110 x 12 m.
  2. Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Lovosice, musejí být před proplavením rozpojeny.
  3. Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou využít polohy povoleného stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 5. 2. 2024 podal správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005, žádost o odstavení velké plavební komory Lovosice v ř. km 787,4 mimo plavební provoz v období od 7. 2. 2024 do 30. 4. 2024. Žádost byla odůvodněna nutností provést opravu horních vrat velké plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření.

 

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. 2. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 250/DC/24

© Státní plavební správa
Zpět