Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 12/2024

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 30. 4. 2024

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 206/PR/24 (dále jen „opatření obecné povahy“), z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce silničního mostu v Napajedlech v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
v úseku ř. km 161,460 až 161,860,
ve dnech od 11. 03. 2024 do 30. 04. 2024.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba všech plavidel vyjma plavidel zhotovitele stavby je z důvodu prováděných stavebních prací v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v uvedeném úseku a časovém vymezení zakázána. Úsek zastavené plavby bude na obou březích řeky Moravy ve vzdálenosti cca 200 m nad a pod rekonstruovaným mostem vyznačen břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Tyto znaky budou opatřeny směrovými šipkami směřujícími nad vodní hladinu proti sobě. Dále budou na úrovni obou dvojic břehových znaků na vodní hladině nad mostem i pod ním umístěny vždy minimálně tři bóje žluté barvy upřesňující linii zákazu proplutí plavidel. Bóje mohou být opatřeny nápisem „Zákaz proplutí“.

Umístění plavebního značení provede zhotovitel stavby STRABAG a.s., Dopravní stavitelství, DIR 60/TE, Tovární 3, 620 00 Brno, který je rovněž zodpovědný za jeho případnou obnovu při poškození.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti zhotovitele stavby společnosti STRABAG a.s., Dopravní stavitelství, DIR 60/TE, Tovární 3, 620 00 Brno ze dne 06. 02. 2024 rozhodla o zastavení plavby ve výše uvedeném úseku vodní cesty řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec z důvodu provádění stavebních prací na celkové rekonstrukci silničních mostů k. km.161,660 v Napajedlech.

Při ponechání možnosti plavby v daném úseku řeky Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec při stavbě – rekonstrukci výše uvedeného mostu by mohlo dojít k poškození proplouvajících plavidel či vážného ohrožení zdraví a života jejich posádek.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. 2. 2024

Sejmuto dne 3. 3. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 206/PR/24

Navrhovatel

  • STRABAG a.s., Dopravní stavitelství, DIR 60/TE, Tovární 3, 620 00 Brno

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
  • Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla

Město Napajedla se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět