Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 23/2024

kterým se upravuje a zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1800/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz:

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 842,50 (Obříství) až ř. km 949,10 (Přelouč),
ode dne 25.03.2024.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

 1. V úseku Labe od ř. km 842,50 (pod vodním dílem Obříství) po ř. km 864,50 (po dolní plavební kanál plavební komory Brandýs nad Labem) je povolen maximální ponor plavidel 1,60 m.

  Plavba by měla probíhat s maximální opatrností co nejblíže středu plavební dráhy a bude pečlivě sledováno plovoucí značení, a to zejména v plavebních kanálech, neboť na okrajích plavební dráhy nejsou zaručeny maximální povolené hodnoty ponoru plavidel (do zaměření celé šíře plavební dráhy).

  Správce vodní cesty nemůže garantovat zajištění plavebních podmínek a plavbu je nutné provádět za zvýšené opatrnosti.

  Kvůli poškození plavebního značení nelze spoléhat na navigaci podle těchto signálních znaků v terénu.

 2. V úseku Labe od ř. km 864,50 (dolní plavební kanál plavební komory Brandýs nad Labem) až po ř. km 872,30 (po dolní plavební kanál plavební komory Čelákovice) je povolen maximální ponor plavidel 0,80 m.

  Plavba by měla probíhat s maximální opatrností co nejblíže středu plavební dráhy a bude pečlivě sledováno plovoucí značení, a to zejména v plavebních kanálech, neboť na okrajích plavební dráhy nejsou zaručeny maximální povolené hodnoty ponoru plavidel (do zaměření celé šíře plavební dráhy).

  Správce vodní cesty nemůže garantovat zajištění plavebních podmínek a plavbu je nutné provádět za zvýšené opatrnosti.

  Kvůli poškození plavebního značení nelze spoléhat na navigaci podle těchto signálních znaků v terénu.

 3. V úseku Labe od ř. km 872,30 (dolní plavební kanál plavební komory Čelákovice) po ř. km 942,30 (Řečany nad Labem) je povolen maximální ponor plavidel 1,10 m.

  Plavba by měla probíhat s maximální opatrností co nejblíže středu plavební dráhy a bude pečlivě sledováno plovoucí značení, a to zejména v plavebních kanálech, neboť na okrajích plavební dráhy nejsou zaručeny maximální povolené hodnoty ponoru plavidel (do zaměření celé šíře plavební dráhy).

  Správce vodní cesty nemůže garantovat zajištění plavebních podmínek a plavbu je nutné provádět za zvýšené opatrnosti.

  Kvůli poškození plavebního značení nelze spoléhat na navigaci podle těchto signálních znaků v terénu.

 4. V úseku Labe od ř. km 942,30 (Řečany nad Labem) po ř. km 949,10 (Přelouč) je plavební provoz zastaven do odvolání.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, rozhodla o výše uvedené úpravě plavebního provozu na Labi v úseku od ř. km ř. km 842,50 (Obříství) po ř. km 949,100 (Přelouč), tzn. o povolení plavby za předpokladu dodržování stanovených omezení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 10/2024 ze dne 31.01.2024.

 

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 25. 3. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1800/PH/24

© Státní plavební správa
Zpět