Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 25/2024

kterým se upravuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1972/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (mimořádné podmínky pro regulaci odtoku z VD Orlík), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 50,69 až 54,30 (zdrž Helmovského a Staroměstského jezu)
do 30.09.2025.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

(1)  Při dosažení vysokého vodního stavu ve smyslu ustanovení § 6b odst. 4 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě, určeného vodním průtokem v profilu vodočtu Praha­‑Chuchle 450 m3/s a vyšším, je-li současně součet průtoků na toku Berounky v profilu vodočtu Beroun, na toku Sázavy v profilu vodočtu Nespeky, na toku Otavy v profilu Písek, na toku Lužnice v profilu Bechyně a na toku Vltavy v profilu České Budějovice 600 m3/s a vyšší, pokud není současně manipulací na nádržích Vltavské kaskády regulován průtok v profilu vodočtu Praha-Chuchle pod úrovní 600 m3/s, nemohou plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla jednorázově využitá pro vymístění takového plavidla bez vlastního strojního pohonu využívat k stání úsek vodní cesty Vltavy vymezený v článku 1 tohoto opatření obecné povahy.

(2)  Vlastníci a provozovatelé těchto plavidel jsou povinni je umístit do přístavu s ochrannou funkcí nebo chráněného místa před dosažením uvedeného vodního stavu.

(3)  Pro ostatní plavidla a nástupní můstky plavidel osobní lodní dopravy, které mohou být přemístěny do přístavu s ochrannou funkcí v bočně svázané sestavě s plavidlem osobní lodní dopravy, platí ustanovení § 5 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

Článek 3
Odůvodnění

S ohledem na Manipulační řád VD Orlík platný po dobu realizace stavby „VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod“ s trváním do 30.09.2025 nemusí být transformován odtok z VD Orlík až do úrovně přítoku 667 m3/s do vodního díla. Odtok z nádrže VD Orlík tedy může být za této situace shodný s přítokem. Nastává tak mimořádná situace, při které nebude nástup vysokých vodních stavů v úseku Vltavy pod VD Orlík manipulací na tomto vodním díle regulován. Neregulovaný a tedy zrychlený nástup vysokých vodních stavů ve zdržích Helmovského a Staroměstského jezu, které jsou z hlediska přemístění značného počtu plavidel do ochranných přístavů časově limitované prostupností plavebních komor Praha-Štvanice, Praha-Smíchov a Praha­‑Mánes, proto vyvolává potřebu provést přemístění plavidel bez vlastního strojního pohonu a plavidel jednorázově využitých pro vymístění takového plavidla bez vlastního strojního pohonu do ochranného přístavu s předstihem tak, aby byla uvolněna kapacita uvedených plavebních komor pro přemístění všech ostatních plavidel ze zdrží ve zkráceném čase před dosažením průtoku 600 m3/s na vodočtu Praha-Velká Chuchle, v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. V případě, že bude manipulací na nádržích Vltavské kaskády regulován průtok v profilu vodočtu Praha-Chuchle pod úrovní 600 m3/s, bude o této skutečnosti informován správce nábřeží a správci přístavišť umístěných v úseku ř. km 50,69 až 54,30, jejich prostřednictvím pak budou informováni provozovatelé plavidel nacházejících se v předmětném úseku.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. 4. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1972/PH/24

© Státní plavební správa
Zpět