Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 26/2024

kterým se na vodní cestě Vltavě, na nádrži vodního díla Slapy, vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a provozování eFoilů.

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1797/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na Vltavě, na nádrži vodního díla Slapy, při levém břehu v ř. km 103,60 až ř. km 104,00 v k. ú. obce Chotilsko vodní plochu o délce 400 m a šířce 80 m, přičemž vymezená vodní plocha se nachází ve vzdálenosti 30 m od levého břehu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

1.    Vodní lyžování a eFoily je možné provozovat od 1. 5. do 30. 9. každý den mimo neděle od 9:00 do12:00 hodin a od 14:00 do18:00 hodin.

2.    Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ a E.16 „Plavba malých plavidel povolena“ s dodatkovou tabulkou „Plavba eFoilů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Pod oběma signálními znaky na začátku a na konci vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

„od 1. 5. do 30. 9.
9–12 hod. a 14–18 hod. mimo Ne,
provoz vodního lyžování 9–12 hod., max. 1 plavidlo
provoz eFoilů 14–18 hod., max. 3 eFoily

Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a eFoilů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“.

Bóje budou umístěny následovně:

-       bóje č. 1 bude osazena v ř. km 103,60 ve vzdálenosti 30 m od levého břehu,

-       bóje č. 2 bude osazena v ř. km 103,60 ve vzdálenosti 70 m od levého břehu,

-       bóje č. 3 bude osazena v ř. km 103,60 ve vzdálenosti 110 m od levého břehu,

-       bóje č. 4 bude osazena v ř. km 103,70 ve vzdálenosti 110 m od levého břehu,

-       bóje č. 5 bude osazena v ř. km 103,80 ve vzdálenosti 110 m od levého břehu,

-       bóje č. 6 bude osazena v ř. km 103,90 ve vzdálenosti 110 m od levého břehu,

-       bóje č. 7 bude osazena v ř. km 104,00 ve vzdálenosti 30 m od levého břehu,

-       bóje č. 8 bude osazena v ř. km 104,00 ve vzdálenosti 70 m od levého břehu,

-       bóje č. 9 bude osazena v ř. km 104,00 ve vzdálenosti 110 m od levého břehu.

Bóje budou umístěny souběžně s levým břehem. Celkem bude umístěno 9 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Plavební značení je vyznačeno v přiloženém zákresu.

3.    Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze jedno plavidlo nebo tři eFoily.

4.    Provozování vodního lyžování a eFoilů není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.

5.    Plavidla správce vodní cesty mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.

6.    Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.

7.    Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování, neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.

8.    Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.

9.    Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.

10. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na levém břehu v místě vymezené vodní plochy. Provoz ve vymezené vodní ploše pro vodní lyžování smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.

 

11. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.

12. V provozní době vymezené plochy pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a eFoilů je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.

13. Provozování vodního lyžování a eFoilů se povoluje na dobu do 30.09.2026 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a eFoilů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

V předmětné lokalitě byla vymezena totožná vodní plocha pro vodní lyžování a provoz eFoilů na zkušební dobu v letní sezóně roku 2023, schválená opatřením obecné povahy č. 72/2023 s platností do 30.09.2023. Během této zkušební doby nebyly k provozu vymezené vodní plochy zaznamenány žádné připomínky.

Státní plavební správa tedy projednala dne 29.01.2024 s dotčenými správními orgány podle § 136 správního řádu a se správcem vodní cesty ve stejném rozsahu vymezení vodní plochy, týkající se plutí malých plavidel (eFoilů) a vodního lyžování, umístěné na vodní cestě Vltavě, na nádrži vodního díla Slapy, při levém břehu v ř. km 103,60 až ř. km 104,00, tvořené pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 80 m, přičemž vymezená vodní plocha se nachází ve vzdálenosti 30 m od levého břehu. Projednáním došlo k odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na Vltavě, vodní nádrži Slapy, část vodní cesty pro provozování plutí malých plavidel (eFoilů) a vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 07.02.2024 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce. Ve stanovené lhůtě nebyly Státní plavební správě doručeny žádné připomínky ani námitky.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodních skútrů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 18. dubna 2024.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září 2026.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 3. 4. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 1797/PH/24

 

Příloha

-     Zákres situace vymezené vodní plochy (listů: 1)

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

-     Městský úřad Dobříš, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Mírové nám. 230, 263 01 Dobříš

-     Obec Chotilsko, Chotilsko 7, 262 03 Nový Knín

K vyvěšení na úřední desku

-     Státní plavební správa, pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice

-     Obec Chotilsko, Chotilsko 7, 262 03 Nový Knín

Obec Chotilsko se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

 

Zákres situace vymezené vodní plochy

Obrázek: Příloha k čj. 1797/PH/24 – Zákres umístění vymezené vodní plochy

© Státní plavební správa
Zpět