Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 27/2024

kterým se vymezuje část vodní cesty Labe pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování).

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1799/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Labe, na pravém břehu, podél ostrova v ř. km 843,60 až ř. km 844,00 v k. ú. Kly a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 60 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

1.    Provozní doba bude každoročně od 1. května do 30. září každý den v době od 09:00 hodin do 19:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude využívat ve dnech pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a neděle v době od 13:00 do 19:00 hodin spolek WakeSurf Club Obříství z.s.

2.    Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

„max. 1 plavidlo,

od 1. 5. do 30. 9., 9–19 hod.

Po, Út, Čt, Pá, Ne 13–19 hod. WakeSurf Club Obříství z.s“

Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:

-     bóje č. 1 bude osazena v ř. km 843,60 ve vzdálenosti cca 30 m od pravého břehu,

-     bóje č. 2 bude osazena v ř. km 843,60 ve vzdálenosti cca 60 m od pravého břehu,

-     bóje č. 3 bude osazena v ř. km 843,725 ve vzdálenosti cca 60 m od pravého břehu,

-     bóje č. 4 bude osazena v ř. km 843,85 ve vzdálenosti cca 60 m od pravého břehu,

-     bóje č. 5 bude osazena v ř. km 843,90 ve vzdálenosti cca 60 m od pravého břehu (bóje bude umístěna před konstrukci starého jezu),

-     bóje č. 6 bude osazena v ř. km 843,95 ve vzdálenosti cca 60 m od pravého břehu,

-     bóje č. 7 bude osazena v ř. km 844,00 ve vzdálenosti 60 m od pravého břehu,

-     bóje č. 8 bude osazena v ř. km 844,00 ve vzdálenosti 30 m od pravého břehu.

Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 8 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Plavební značení je vyznačeno v přiloženém zákresu.

Upozornění: Ve vymezené vodní ploše se nachází v ř. km 843,90 Labe u pravého břehu (ostrova) konstrukce původního jezu.

3.    Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze jedno plavidlo.

4.    Provozování vodního lyžování není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.

5.    V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Žlutý balón bude vždy umístěn na pravobřežním pilíři starého jezu (u ostrova), který je reflexně označen v ř. km 843,90. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vyzdvižení balónu.

6.    Při dosažení průtoku 100 m3/s a vyšším v profilu vodočtu Kostelec nad Labem bude provoz vodního lyžování na vymezené vodní ploše zastaven.

7.    Plavidlo provádějící vodní lyžování musí být vybaveno plně funkčním a vhodným vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení musí být součástí plavidla a ovládáno z něho.

8.    Plavidla správce vodní cesty mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.

9.    Všichni vodní lyžaři a všechny osoby, nacházející se na plavidlech při provozování vodního lyžování, neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.

10. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.

11. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit událost příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.

12. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.

13. V provozní době vymezené plochy pro vodní lyžování je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.

14. Upozornění: Vymezená vodní plocha se nachází v nadjezí jezu Obříství a v lokalitě starého jezu. Z těchto důvodů je nutné v blízkosti jezu a staré konstrukce zachovávat zvýšenou opatrnost a tomuto přizpůsobit činnost ve vymezené ploše. S ohledem na průtoky, v závislosti na převádění vody přes jez, je nutné počítat se zvýšeným prouděním v jeho blízkosti.

15. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu do 30.09.2028 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

V předmětné lokalitě byla vymezena vodní plocha pro vodní lyžování, jež byla schválena opatřením obecné povahy č. 76/2022 s platností do 30.09.2023.

Státní plavební správa projednala dne 30.01.2024 v sídle Obecního úřadu Kly s dotčenými správními orgány podle § 136 správního řádu a se správcem vodní cesty vymezení vodní plochy týkající se provozování vodního lyžování na vymezené vodní ploše, umístěné na vodní cestě Labe, při pravém břehu, podél ostrova v ř. km 843,60 až ř. km 844,00 v k. ú. Kly, tvořené pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 60 m. Projednáním došlo k odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy včetně doby provozu.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní cesty Labe pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 07.02.2024 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce. Ve stanovené lhůtě nebyly Státní plavební správě doručeny žádné připomínky ani námitky.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 18. dubna 2024.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září 2028.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 3. 4. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 1799/PH/24

Příloha

-     Zákres situace vymezené vodní plochy (listů: 1)

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

-     Městský úřad Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad, Náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

-     Obec Kly, Záboří 375, 277 41 Kly

K vyvěšení na úřední desku

-     Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice

-     Obec Kly, Záboří 375, 277 41 Kly

Obec Kly se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

 

Zákres situace vymezené vodní plochy

Obrázek: Příloha k čj. 1799/PH/24 – Zákres umístění vymezené vodní plochy

© Státní plavební správa
Zpět