Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 45/2024

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3103/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě
přes malou a velkou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25,
a na celém plavebním kanále Troja – Podbaba k. km.0,60 až 3,40,
ve dnech od 01.11.2024 do 30.04.2025.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Na plavebních komorách Praha-Podbaba (malá a velká) a na plavebním kanále Troja – Podbaba, k. km 0,60 až k. km 3,40, je plavba zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 08.01.2024 podalo Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes malou a velkou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25, a na celém plavebním kanále Troja – Podbaba, k. km.0,60 až 3,40, ve dnech od 01.11.2024 do 30.04.2025.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 06.03.2024 projednán Státní plavební správou s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem ochrany prostředí – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes malou a velkou plavební komoru Praha-Podbaba, ř. km 43,25, a na celém plavebním kanále Troja–Podbaba, k. km.0,60 až 3,40, ve dnech od 01.11.2024 do 30.04.2025 byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 12.03.2024 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba je zastavena z důvodu výstavby „Definitivního uzávěru kanálu Troja“, povolené Magistrátem hlavního města Prahy, odborem ochrany prostředí, pod čj. MHMP 13880253/2022, v rámci celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 28. května 2024.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. 5. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3103/PH/24

Obdrží

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Hlavní město Praha se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět