Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 48/2024

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 23. 5. 2024
Opatřením obecné povahy č. 54/2024

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3634/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Roztoky, ř. km 35,95,
dne 17.05.2024 do odvolání

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Přes plavební komoru Roztoky je plavba zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5-Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 70889953, rozhodla o zastavení plavby přes plavební komoru Roztoky, Vltava, ř. km 35,95, ode dne 17.05.2024 do odvolání, z důvodu poškození horních svodidel u vjezdu do plavební komory, která zasahují do plavební dráhy.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. 5. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3634/PH/24

© Státní plavební správa
Zpět