Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 49/2024

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 3. 6. 2024

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3374/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 54,90 až 57,20,
dne 1. června 2024
v době od 13:00 do 18:00 hodin
pro plavidla jiná než malá

a dne 2. června 2024
v době od 08:00 do 12:30 hodin
pro všechna plavidla

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení plavby bude provedeno pomocí plavidel nesoucích na obou koncích červené vlajky a umístěných do středu plavební dráhy v ř. km 54,90 a v ř. km 57,20. Zastavení plavby se nevztahuje na účastníky veslařských závodů a obslužná plavidla zajišťující průběh závodů a bezpečnost závodníků, která budou výrazně označena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Pražského veslařského svazu, IČ 70951225, povolila konání veslařských závodů „111. ročník Primátorských osmiveslic“ ve dnech 31. května až 2. června 2024 a rozhodla o zastavení plavby ve dnech 1. června 2024 v době od 13:00 hodin do 18:00 hodin a 2. června 2024 v době od 08:00 hodin do 12:30 hodin, jelikož běžný provoz plavidel v uvedených časech ohrožuje průběh finálových jízd těchto závodů.

Pro nebezpečí z prodlení se, v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 21. 5. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 3374/PH/24

© Státní plavební správa
Zpět