Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 55/2024

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1371/DC/24 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 808,72 (velká plavební komora Roudnice nad Labem),
ve dnech od 3. 6. 2024 do 30. 9. 2024.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

  1. Plavební provoz přes zdymadlo Roudnice nad Labem bude v uvedeném období probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 85 m x 11 m.
  2. Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Roudnice nad Labem, musejí být před proplavením rozpojeny.
  3. Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla Roudnice nad Labem využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 70890005, jakožto příslušného správce vodní cesty (dále jen správce vodní cesty), o omezení plavebního provozu na Labi přes velkou plavební komoru Roudnice nad Labem, z důvodu oprav pohonů uzávěrů obtoků velké plavební komory za účelem zajištění jejího řádného technického stavu a bezpečného provozu, bude ve výše uvedeném období velká plavební komora Roudnice nad Labem mimo provoz.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel bez provedení nutné údržby a oprav by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 5. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1371/DC/24

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Roudnice nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět