Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 173 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 58/2024

kterým se upravuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č.j. 1464/PR/24 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu provádění stavebních prací – výstavba silničního mostu dálnice D 55 přes řeku Moravu v Napajedlech v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
v úseku ř. km 162,900 až 163,100,
ve dnech od 17. 06. 2024 do 04. 08. 2024.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec se v uvedeném úseku a časovém vymezení plavba všech plavidel upravuje tak, že je zde možná plavba pouze ve výtlačném režimu. Dále je zakázáno vplouvat do místa stavby mostu (viz. situační nákres) vyznačeného břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Tyto znaky budou opatřeny směrovými šipkami směřujícími nad vodní hladinu proti sobě. Na vodní hladině bude prostor ohraničující místo stavby vyznačen min. pěti bójemi žluté barvy, o výšce min. 35 cm. Bóje budou umístěny maximálně ve vzdálenosti cca 35 m od pravého břehu, tak aby zůstal dostatečný prostor pro proplutí plavidel.

Umístění plavebního značení provede zhotovitel stavby, který je rovněž zodpovědný za jeho případnou obnovu při poškození.

 

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti MI Roads a.s jako zhotovitele této části stavby mostu ze dne 22. 05. 2024 rozhodla o úpravě plavebního provozu ve výše uvedeném úseku vodní cesty řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec z důvodu výstavby nového silničního mostu dálnice D55, přes řeku Moravu cca v k. km.163,000 v Napajedlech.

Při ponechání možnosti plavby v daném úseku řeky Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v celé šířce vodní cesty při stavbě výše uvedeného mostu by mohlo dojít k poškození proplouvajících plavidel či vážného ohrožení zdraví a života jejich posádek.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 5. 2024

Sejmuto dne 15. 6. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Čj.: 1464/PR/24

Příloha

 

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Napajedla se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.


 

Příloha k č. j. 1464/PR/24

Situační nákres umístění plavebního značení v místě stavby mostu

Obrázek: Příloha k čj. 1464/PR/24 Situační nákres umístění plavebního značení v místě stavby mostu

© Státní plavební správa
Zpět