Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 62/2024

kterým se upravuje a zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4057/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě

upravuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 239,250 až ř. km 239,330 (Lannova loděnice),
od 10.06.2024 do 13.06.2024 (včetně),

zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 239,230 až ř. km 239,500
od 14.06.2024 do 22.06.2024 a od 25.06.2024 do 28.06.2024,
a
v úseku ř. km 239,120 až ř. km 239,500
od 22.06.2024 do 24.06.2024

Článek 2
Organizace zastavení a úpravy plavebního provozu

  1. Průběžná plavba bude upravena na vodní cestě Vltava, České Budějovice, v úseku ř. km 239,250 až ř. km 239,330 (Lannova loděnice) při levém břehu, od 10.06.2024 do 13.06.2024 (včetně). V uvedené době bude Lannova loděnice uzavřena, nebude zde tedy možné přistávání plavidel. Plavební značení E.5 vyznačující prostor přístaviště bude zakryto, místo něj bude v prostoru přístaviště osazeno provizorní plavební značení A.5 (zákaz stání). Plavba do obratiště v termínu 10.06.2024 až 13.06.2024 bude v ř. km 239,500 pod Jiráskovým jezem zachována, taktéž bude zachován provoz vývaziště na pravém břehu mezi ř. km 239,120 a ř. km 239,380.
  2. Průběžná plavba bude zastavena na vodní cestě Vltava, České Budějovice, v úseku ř. km 239,230 až ř. km 239,500, ve dnech 14.06.2024 až 22.06.2024 a 25.06.2024 až 28.06.2024. Dále bude ve dnech 22.06.2024 až 24.06.2024 zastavena plavba na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 239,120 až ř. km 239,500. Po dobu zastavení plavby, na začátku a konci výše uvedeného úseku vodní cesty, budou osazeny na obou březích břehové signální znaky A.1 „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., v provedení tabule o rozměrech 1,25 m x 1,00 m tak, aby byly viditelné pro vůdce plavidel připlouvajících k úseku vodní cesty, kde je plavba zastavena. Za snížené viditelnosti a po setmění bude signální znak A.1, při dodržení podmínek pro instalaci, nahrazen červeným světlem nebo nasvícen. Plavební znaky A.1 budou doplněny dodatkovou tabulkou s textem „neplatí pro plavidla se souhlasem pořadatele akce“. V době konání akce bude provedena úprava značení vývaziště při pravém břehu, a to tak, že ve dnech 14.06.2024 až 22.06.2024 a 25.06.2024 až 28.06.2024 budou plavební znaky E.5 upraveny tak, aby byl zachován provoz o délce vývaziště délky přístavní hrany 110 m mezi ř. km 239,120 a 239,230. Ve dnech 22.06.2024 až 24.06.2024 bude celé vývaziště uzavřeno a plavební znaky E.5 budou zcela zakryty.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti podané dne 15.04.2024 Jihočeským krajem, Krajským úřadem, IČ 708906501, se sídlem 370 76 České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, povolila konání sportovní akce na sledované vodní cestě ve dnech 14.06.2024 až 28.06.2024 na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 239,120 až ř. km 239,50. Žádost dále doplnilo Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, se sídlem Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, o úpravu plavebního provozu v úseku ř. km 239,25 až ř. km 239,33 (Lannova loděnice).

Z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků sportovní akce Státní plavební správa rozhodla o úpravě plavebního provozu od 10.06.2024 do 13.06.2024 a následně zastavení plavebního provozu dotčeným úsekem vodní cesty Vltava od 14.06.2024 do 28.06.2024.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

 

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. 6. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4057/PH/24

© Státní plavební správa
Zpět