Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 68/2024

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 16. 6. 2024

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3648/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události (konání sportovní akce), v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava
v úseku ř. km 239,80 až ř. km 240,00,
ve dnech 14.–15. června 2024,
opakovaně a krátkodobě v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba v dotčeném úseku vodní cesty bude krátkodobě opakovaně zastavena osazením signálního znaku A.1f „Zákaz proplutí“, v provedení červená vlajka o rozměrech 1 m x 1 m, který bude osazen na obou březích, na začátku i konci uvedeného úseku, vždy po dobu zastavení plavby.

Za snížené viditelnosti musí být vlajka nahrazena signálním znakem A.1c v provedení obyčejné světlo červené barvy. Signální znaky budou umístěné minimálně 2 m nad terénem nebo vodní hladinou.

Mezi jednotlivými zastaveními plavby vždy nejpozději po 30 minutách bude úsekem vodní cesty uvedeným v článku 1 umožněno proplutí plavidel.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti společnosti CB Dragons, z.s., se sídlem 370 05 České Budějovice, Prachatická 1196/19, povolila pořádání závodů dračích lodí na vodní cestě Vltava v úseku říčního km.239,80–240,00 ve dnech 14. a 15. června 2024 v době od 09:00 do 18:00 hodin a z důvodu zajištění bezpečnosti rozhodla o zastavení plavby v místě konání.

Plavební provoz na vodní cestě by mohl ohrozit bezpečnost účastníků sportovní akce, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena.

Pro nebezpečí z prodlení se, v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 7. 6. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3648/PH/24

© Státní plavební správa
Zpět