Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 69/2024

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1673/DC/24 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (pořádání výcviku složek IZS – Den záchranářů Ústeckého kraje), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe – Litoměřice,
v úseku ř. km. 792,6 až 793,2,
dnech 22. 6. 2024,
v době od 13:00 do 14:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Úsek zastavené plavby bude v ř. km 792,6 a v ř. km 793,2 označen signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
2. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení Krajského úřadu Ústeckého kraje – odbor informatiky a organizačních věcí, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem ze dne
29. května 2024, vzala na vědomí pořádání výcviku složek IZS – Den záchranářů Ústeckého kraje dne 22. června 2024 na Labi v Litoměřicích. V rámci tohoto výcviku dojde v době od 13:00 do 14:00 hodin v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ke krátkodobému zastavení plavebního provozu v úseku vodní cesty Labe mezi ř. km 792,6 až ř. km 793,2 tak, jak je uvedeno v Článku 2 tohoto opatření obecné povahy.

 

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa krátkodobě zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 7. 6. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1673/DC/24

© Státní plavební správa
Zpět