Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 75/2024

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4291/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe
přes plavební komoru Kostelec nad Labem, ř. km 857,42,
ve dnech od 12.09.2024 do 19.09.2024.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Kostelec nad Labem je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 19.03.2024 podalo Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes plavební komoru Kostelec nad Labem, ř. km 857,42, ve dnech od 12.09.2024 do 19.09.2024.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 10.04.2024 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Neratovice, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe přes plavební komoru Kostelec nad Labem, ř. km 857,42, ve dnech od 12.09.2024 do 19.09.2024, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 22.04.2024 po dobu 15 dnů a na úřední desce obce Města Kostelec nad Labem, nám. Komenského 1, 277 13 Kostelec nad Labem, od 23.04.2024 do 09.05.2024 a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

 

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba přes plavební komoru Kostelec nad Labem je zastavena z důvodu prohlídky a drobné opravy plavební komory Kostelec nad Labem, za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 26.06.2024.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. 6. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4291/PH/24

Obdrží

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Kostelec nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět