Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 94/2024

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1918/DC/24 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (závody jetsurfů) na vodní cestě vodní plocha Předměřice nad Labem (Správčický písník), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz malých plavidel ve vodní ploše vymezené na vodní ploše Předměřice nad Labem (Správčický písník) dle opatření obecné povahy 32/2023 pro plutí malých plavidel – jetsurfů (dále jen vymezená vodní plocha),

ve dnech 24. 7. 2024 až 28. 7. 2024,

v době vždy od 09:00 do 19:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Pořadatel povolené akce není oprávněn omezit plavbu plavidel plujících mimo vymezenou vodní plochu.
  2. Pořadatel povolené akce vhodným způsobem zajistí, aby v době provozování jetsurfů nebyl možný přístup koupajících se osob do vymezené vodní plochy.
  3. Pořadatel akce vhodným způsobem zajistí, aby do vymezené vodní plochy nevplulo v době povolené akce žádné plavidlo, které se povolené akce neúčastní.
 

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti firmy František Novotný, se sídlem Hněvčeves 4, Nechanice, IČO: 486 334 53, pořádání akce na sledované vodní cestě na vodní ploše Předměřice nad Labem (Správčický písník) Mistrovství České republiky na jetsurfech ve dnech 24. 7. 2024 až 28. 7. 2024 (dále akce). Povolená akce se uskuteční ve výše uvedené vymezené vodní ploše. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše tak, jak je uvedeno v článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 28. 6. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1918/DC/24

© Státní plavební správa
Zpět