Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 96/2024

kterým se upravuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1983/DC/24 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Labe v Hradci Králové v oblasti Pražského mostu
ve dnech od 8. 7. 2024 do 22. 7. 2024.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

  1. Ve výše uvedených dnech bude na vodní cestě Labe v Hradci Králové v profilu Pražského mostu docházet ke střídavému zastavování plavebního provozu.
  2. Úsek zastavené plavby bude v době zastaveného plavebního provozu vyznačen na obou březích nad i pod mostem břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
  3. Mimo dobu zastaveného plavebního provozu bude břehové plavební značení instalované pro potřeby stavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti VISSAN – práce ve výškách, Tomáš Mysliveček, se sídlem Vojice 1, 50801 Hořice, z důvodu stavebních prací na Labi pod Pražským mostem v Hradci Králové (dále jen stavba), upravuje ve výše uvedených dnech plavební provoz na vodní cestě Labe v Hradci Králové. V uvedeném období bude v profilu stavby docházet ke střídavému zastavování plavebního provozu. Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty bez provedené úpravy plavebního provozu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. 7. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Bc. Michaela Kindlová

ředitel pobočky

Č. j.: 1983/DC/24

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Hradec Králové se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 7 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět