Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 99/2024

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1927/DC/24 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (závody plavců), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe v Děčíně,
v úseku ř. km 740,40 až 741,90,
dne 3. srpna 2024
v době od 13:30 do 14:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Zastavení plavby bude signalizováno v ř. km 740,40 (levý břeh) a v ř. km 741,90 (pravý břeh) signálními znaky A. 1 „Zákaz proplutí“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
3. Plavba se zastavuje pouze za příznivých plavebních podmínek pro pořádání závodu plavců, tj. do vodního stavu 400 cm na vodočtu Ústí nad Labem.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 675/DC/24 povolila na základě žádosti Severem z. s., se sídlem Děčín I, Pohraniční 463/5, IČO: 17278864, pořádání akce na sledované vodní cestě – závod plavců „Železný knedlík“ na Labi v Děčíně, v ř. km 740,52 až 740,90, který se uskuteční dne 3. 8. 2024. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu v úseku od ř. km 740,40 po ř. km 741,90 tak, jak je uvedeno v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 7. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1927/DC/24

© Státní plavební správa
Zpět