Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 100/2024

kterým se upravuje plavební provoz

zrušeno dne 12. 7. 2024
Opatřením obecné povahy č. 104/2024

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 5204/PH/24 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě, upravuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
přes plavební komory Hořín na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km 1,0
je možnost proplavení pouze dne 10.07.2024 od 10:00 hodin do 16.00 hodin,
od 11.07.2024 je plavba zastavena do odvolání.

Článek 2
Organizace upravení plavebního provozu

Na vodní cestě Vltavě přes velkou plavební komoru Hořín na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km 1,0, je možnost proplavení v nouzovém režimu pouze dne 10.07.2024 od 10:00 hodin do 16:00 hodin. Předpokládá se možnost dvou proplavovacích cyklů oběma směry. Vjezdová signalizace není v provozu a plavidla budou na čekacím stání vyčkávat pokynů od obsluhy plavební komory, které budou udělovány pomocí radiostanic nebo megafonem. Provoz na plavebním kanále bude řízen radiostanicemi a obsluhou plavení komory Miřejovice. Malá plavební komora Hořín je nadále mimo provoz. Od 11.07.2024 je plavba zastavena do odvolání.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, upravuje plavbu na vodní cestě Vltavě na plavebním kanále Vraňany – Hořín přes plavební komory Hořín z důvodu požáru ovládací technologie a rozvodů elektroinstalace plavebních komor.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ode dne 10.07.2024 ruší Opatření obecné povahy č. 97/2024 ze dne 06.07.2024.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 7. 2024

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 5204/PH/24

© Státní plavební správa
Zpět