Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 62/2016

kterým se vymezuje část vodní cesty Labe, a to přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy, pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě (dále jen provozování malých plavidel)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2846/DC/16 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Labe vodní plochu, která je umístěna v přístavním bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy mezi
ř. km 742,060 až ř. km 742,150, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 90 m v celé šířce přístavního bazénu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Malá plavidla je možné provozovat ve čtvrtek v době od 16:00 hod. do 19:00 hod. a v pátek v době od 17:00 hod. do 20:00 hod. Vymezená vodní plocha bude ve čtvrtek v době od 17:00 hod. do 19:00 hod. a v pátek v době od 17:00 hod. do 20:00 hod. využívána Klubem vodních motoristů Děčín z. s., se sídlem Kladenská 317/17, Děčín III.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování malých plavidel bude vyznačena břehovým signálním znakem E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“, ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, umístěným na levém břehu v ř. km 742,105. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Znak bude na svislých okrajích opatřen směrovými šipkami vycházejícími ze svých horních a dolních vrcholů pod úhlem 45° ve směru vymezené vodní plochy. Směrové šipky budou bílé barvy s číselnými údaji 45 v černé barvě. Šipky budou takto v metrech vymezovat směr a délku dráhy. Signální znak bude umístěn na sloupku tak, aby byl viditelný z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedeným signálním znakem bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem: „Max. 2 plavidla, výkon do 12 kW, do 400 cm UL; Provozní doba: čt 16–17 h, čt 17–19 h a pá 17–20 h pouze KVM Dc“.
 3. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 malá plavidla.
 4. Používání vymezené vodní plochy za výše uvedeným účelem je povoleno do vodního stavu 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem.
 5. Používat vymezenou vodní plochu ve stanovených časech mohou pouze plavidla s výkonem motoru do 12 kW.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen tyto překážky, vždy po ukončení plaveb malých plavidel, odstranit z vodní plochy.
 8. V době provozování malých plavidel je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 9. Při provozování malých plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech, plovoucích zařízeních a na břehovém opevnění.
 10. Při provozování malých plavidel ve vymezené vodní ploše nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 11. Uživatelé vymezené vodní plochy musí mít po dobu využívání této vodní plochy v provozu radiostanici aktivovanou na kanále č. 10 pro spojení s plavidly, která nejsou malými, a to pro případ plavby uvedených plavidel ve směru k vymezené vodní ploše.
 12. Používání vymezené vodní plochy je zakázáno po dobu stání plavidla, přepravujícího nebezpečné látky, stojícího v lodních polohách, které jsou do 100 m od okraje vymezené vodní plochy.
 13. Provozování vymezené vodní plochy se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb. může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Na základě podnětu, který podal Klub vodních motoristů Děčín z. s., se sídlem Kladenská 317/17, Děčín III. (dále KVM Děčín) dne 30. března 2016 ve věci provozování malých plavidel, při němž dochází podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb. k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě (dále provozování malých plavidel) v přístavním bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy na řece Labi, projednala Státní plavební správa dne 17. května 2016 v sídle Státní plavební správy – pobočka Děčín s dotčeným orgánem státní správy Statutárním městem Děčín (dále DOSS) podmínky, týkající se provozování malých plavidel na vymezené vodní ploše umístěné ve zmíněném přístavu. Ze strany DOSS nebyly k předloženému návrhu opatření obecné povahy žádné připomínky. Ústního jednání se dále zúčastnil zástupce společnosti River Port, s. r. o., Děčín, která je provozovatelem pozemní části veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy a dále též zástupce předkladatele podnětu KVM Děčín. Veškeré požadavky a závěry vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě, a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje ve veřejném přístavu 
Děčín-Rozbělesy část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 8. 6. 2016 a na úřední desce Statutárního města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV  dne 13. 6. 2016 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodních skútrů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 30. 7. 2016.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 7. 2021.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. července 2016

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein
ředitel pobočky

Č. j.: 2846/16/DC

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět