Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 64/2016

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – provozování flyboardingu.

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7784/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní cestě Vltava v ř. km 72,60 až v ř. km 72,71 vodní plochu, která je umístěna souběžně s pravým břehem ve vzdálenosti 40 m od tohoto břehu a je tvořena pásem vodní plochy o délce 110 m a šířce 60 m, k provozování flyboardingu.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

  1. Flyboardingem se pro účely tohoto opatření obecné povahy rozumí pohyb poučené osoby ve vymezené vodní ploše pomocí trysek poháněných vodním skútrem, nikoliv plovoucím čerpadlem.
  2. Flyboarding je možné provozovat každoročně od 1. dubna do 30. října každý den v době od 08:00 hod do 19:00 hod.
  3. Vymezená vodní plocha pro flyboarding bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Boje budou umístěny na začátku plochy v ř. km 72,60 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu a další bójí v témže kilometru ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu. Obdobně budou umístěny další dvě bóje na konci vymezené vodní plochy v ř. km 72,71. Poslední pátá bóje bude umístěná v ř. km 72,655 ve vzdálenosti 100 m od břehu. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.
  4. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „Pouze pro flyboarding, hloubka 1,9 m, max. 2 plavidla, od 1. 4. do 30. 10., 8 – 19 hod.“ v černé barvě. Výška písmen bude minimálně 10 cm. Základní rozměr plavebního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 110 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj plavebního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
  5. Při provozování flyboardingu je možné potápění do hlobky 1,9 m.
  6. Na takto vymezené vodní ploše se mohou pohybovat maximálně dvě plavidla provozující flyboarding.
  7. Provozování flyboardingu není dovoleno za snížené viditelnosti, nepříznivých povětrnostních podmínek a v noci.
  8. Uživatel vymezené části vodní cesty se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry, zejména plavebními hloubkami a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
  9. Při provozování flyboardingu nesmí docházet k erozi břehů ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
  10. Provozování flyboardingu se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování flyboardingu – a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Státní plavební správa projednala návrh opatření obecné povahy týkající se provozu flyboardingu na vymezené vodní ploše umístěné ve zdrži vodního díla Vrané nad Vltavou dne 15.02.2016 v sídle Městského úřadu Černošice, na Odboru životního prostředí – vodoprávním úřadě, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2. Dále byl návrh opatření obecné povahy pro provoz vymezené vodní plochy projednán dne 16.02.2016 se správcem vodní cesty Povodím Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5. Obec Vrané nad Vltavou vydala souhlasné stanovisko k předloženému návrhu opatření obecné povahy dne 01.03.2016.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje ve zdrži vodního díla Vrané nad Vltavou část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – provozování flyboardingu, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 10. března 2016 a na úřední desce OÚ Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, dne 17.03.2016 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu).

Dne 08.04.2016 ve stanovené lhůtě vzneslo Povodí Vltavy, státní podnik, elektronickou formou proti návrhu opatření obecné povahy námitky a připomínky, jež byly znovu potvrzeny písemně dne 12.04.2016.

 

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce vodní cesty ve své připomínce uvádí, že „pro zajištění provozování dané činnosti nejsou stanoveny věcně příslušným správním orgánem, tedy Státní plavební správou či patřičnou právní úpravou, přesné parametry vodní cesty pro provoz dané činnosti, např. potřebné hloubky“.

Povodí Vltavy, státní podnik, dále z titulu práva hospodaření s pozemky ve vlastnictví státu vznáší námitku, že „k vymezené části vodní plochy pro plutí plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu, která může být používána širokou veřejností, není zajištěn přístup přes veřejné pozemky a není zde prostor pro umístění zázemí pro provozování dané činnosti (odstavné plochy, hygienické zázemí)“.

Stanovisko Státní plavební správy k podaným připomínkám:

Státní plavební správa v reakci na připomínku správce vodní cesty vyzvala dne 03.05.2016 Povodí Vltavy, státní podnik, k poskytnutí údaje o hloubce vody na Vltavě v ř. km 72,60–72,71 ve vzdálenosti 20 m až 80 m od pravého břehu při min. provozní hladině s tím, že tento údaj bude uplatněn při posuzování vhodnosti projednávaného místa pro provoz flyboardingu. Dne 20.06.2016 Státní plavební správa obdržela požadované zaměření hloubek, z něhož vyplývá, že v dané lokalitě ve vzdálenosti 20 m až 80 m od pravého břehu dosahují hloubky hodnot v rozmezí 0,9 m až 5,0 m při minimální provozní hladině. S odvoláním na naměřené hodnoty a v zájmu zajištění plavební bezpečnosti ve vymezené vodní ploše Státní plavební správa upravila navrhované umístění projednávané vymezené vodní plochy, kterou posunula o dalších 20 m od břehu tak, aby při minimální provozní hladině byla v celé vymezené ploše zajištěna hloubka uvedená v článku 2.

Stanovisko Státní plavební správy ke vznesené námitce:

Správní úřad je toho názoru, že žádné předpisy o vnitrozemské plavbě neopravňují Státní plavební správu k řešení přístupu přes veřejné pozemky či k zázemí situovanému na břehu. Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v § 30a odst. 1 umožňuje plavebnímu úřadu vymezit opatřením obecné povahy část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – flyboardingu – apod. za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost plavebního provozu na vodní cestě a dále pokud nedojde k ohrožení zájmu rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů, bezpečnosti osob a vodních děl. Podle názoru správního úřadu veškeré zákonné požadavky umožňující vymezit část vodní cesty pro výše uvedené účely byly splněny a námitka vznesená Povodím Vltavy, státní podnik, je neopodstatněná.

Nicméně Státní plavební správa dne 10.05.2016 obdržela podání společnosti Aktiva Praha spol. s r.o., jež provozuje na pravém břehu Vltavy v těsné blízkosti projednávané vymezené vodní plochy soukromý kemp Lávka Park, a která ve svém podání potvrzuje, že uživatelé vymezené vodní plochy pro plutí plavidel, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu, mohou využívat sociální zařízení a parkoviště soukromého kempu Lávka Park.

Požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k  plutí malých plavidel ve vymezené vodní ploše, při němž dochází k provádění akrobatických činností – flyboardingu – a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě jsou zahrnuty do čl. 2.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování flyboardingu tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 15. srpna 2016.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 15. srpna 2021.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. července 2016

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky

Čj.: 7784/PH/16

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět