Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 6/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (v.d. Orlík) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování).

účinnost skončila dne 31. 3. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1841/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Orlík část vodní plochy, která je umístěna při pravém břehu mezi ř. km 155,50 a ř. km 156,40 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 900 m a šířce 120 m až 190 m od pravého břehu, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem je možné provozovat každý den v době od 09:00 hod do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 11:00 hod do 14:00 hod využívat SK YACHT & SKI a od 14:00 hod do 17:00 hod ji bude využívat Jachetní oddíl Tělocvičné jednoty Sokol Blovice.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 155,50 ve vzdálenosti 60 m od pravého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 155,50 ve vzdálenosti 120 m od pravého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 155,60 ve vzdálenosti 170 m od pravého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 155,80 ve vzdálenosti 190 m od pravého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 156,00 ve vzdálenosti 190 m od pravého břehu
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 156,20 ve vzdálenosti 150 m od pravého břehu
  • bóje č. 7 bude osazena v ř. km 156,40 ve vzdálenosti 120 m od pravého břehu
  • bóje č. 8 bude osazena v ř. km 156,40 ve vzdálenosti 60 m od pravého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 8 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy, tj. v ř. km 155,50 a v ř. km 156,40 budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „od 1. 5. do 30. 10., 9–19 hod, max. 2 plavidla, 11–14 hod SK YACHT & SKI, 14–17 hod TJ Sokol Blovice“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 900 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu v místě ř. km 156,20. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 9. Při dosažení hladiny na kótě 346,0 m n. m. a nižší bude provoz vodního lyžování na vymezené vodní ploše zastaven.
 10. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 11. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěno v ř. km 156,40 plovoucí zařízení o rozměrech 3 m x 6 m v soukromém vlastnictví. Toto plovoucí zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Orlík dne 30.01.2017 v sídle Obecního úřadu Kovářov.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Orlík část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a OÚ Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov dne 02.02.2017 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 31.03.2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 31.03.2022.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 16. 3. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 1841/PH/17

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Obec Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov
 • Městský úřad Milevsko, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Náměstí E. Beneše 420, Sažinova 843, 399 01 Milevsko

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov

Obec Kovářov se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět