Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 8/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (VD Vrané nad Vltavou) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování).

účinnost skončila dne 12. 4. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1870/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní cestě Vltava vodní plochu, která je umístěna při pravém břehu mezi ř. km 71,90 a ř. km 72,55 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 650 m a šířce 95 m až 125 m, vzdáleným 25 m od pravého břehu, k provozování vodního lyžování.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 09:00 hod do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 9–12 hodin a od 15–19 hodin v sobotu a v neděli a od 14–19 hodin v pátek a v pondělí využívat Galaxie Club, z. s., se sídlem Polní 611, 252 46 Vrané nad Vltavou.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 71,90 ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 71,90 ve vzdálenosti 150 m od pravého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 72,00 ve vzdálenosti 150 m od pravého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 72,15 ve vzdálenosti 150 m od pravého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 72,35 ve vzdálenosti 150 m od pravého břehu
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 72,55 ve vzdálenosti 120 m od pravého břehu
  • bóje č. 7 bude osazena v ř. km 72,55 ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu
  • bóje č. 8 bude osazena v ř. km 72,35 ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu
  • bóje č. 9 bude osazena v ř. km 72,00 ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 9 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „max. 1 plavidlo, od 1. 4. do 31. 10., 9–19 hod; 9–12 a 15–19 hod so+ne a 14–19 hod pá+po Galaxie Club, z. s.“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 650 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu v místě ř. km 72,55. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 1 plavidlo.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 9. Při poklesu hladiny pod kótu 199,10 m n. m. je provoz vodního lyžování na vymezené vodní ploše zastaven.
 10. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 11. Upozornění: V blízkosti vymezené vodní plochy jsou umístěna v ř. km 72,15 na pravém břehu dvě plovoucí zařízení v soukromém vlastnictví – plovoucí zařízení o rozměru 7 m x 3 m, s přístupovou lávkou o délce 10 m, a plovoucí garáž o rozměru 10 m x 11 m. Tato plovoucí zařízení nejsou určena pro veřejnost, nesmí být využívána bez souhlasu jejich vlastníka a musí být míjena v bezpečné vzdálenosti.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Na základě podnětu, který podala dne 10.03.2016 Galaxie Club, z. s., se sídlem Polní 611, 252 46 Vrané nad Vltavou, ve věci dalšího provozování vodního lyžování ve zdrži vodního díla Vrané, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné ve zmíněné zdrži dne 02.02.2017 v sídle Obecního úřadu Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, za účasti obce jako dotčeného orgánu podle § 30a odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, a zástupců sdružení Galaxie Club, z. s.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě jsou zahrnuty do Článku 2.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje ve zdrži vodního díla Vrané nad Vltavou část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 20. února 2016 a na úřední desce OÚ Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, dne 21. února 2016 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu).

Dne 02.03.2017 ve stanovené lhůtě vznesl pan Oto Matula elektronickou formou námitku proti Návrhu opatření obecné povahy 2/2017. Ve svém podání uvádí: „Dobrý den V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu vznáším námitku k opatření obecné povahy 2/2017 Jako řádný člen ČRS vznáším námitku k provozování vodního lyžování na Ún.Vrané nad Vltavou. Touto činností je upřednostňována jedna zájmová skupina před druhou. Žádám provozování vodního lyžování dále od břehu (zejména před kempem Matyáš a kempem Lávka), neboť konkrétně člun (ten starý model) Galaxie Clubu jezdí blízko břehu. Mohou tím být ohroženi plavci kteří tuto přehradu také využívají. Dále omezení provozu alespoň v květnu a červnu z důvodu tření některých druhů ryb.“

Státní plavební správa se podanou námitkou zabývala a k vypořádání uvádí následující: Podanou námitku pokládá Státní plavební správa za připomínku podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu, neboť pan Oto Matula ve svém podání nedoložil vlastnictví pozemku podle § 172 odst. 5 správního řádu, jež by ho opravňovalo k podání námitky podle citovaného ustanovení, na základě kterého proti návrhu opatření obecné povahy mohou podat písemné (odůvodněné) námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

 

Dále nelze souhlasit s připomínkou, že je v tomto místě upřednostňována jedna zájmová skupina před druhou, přinejmenším z toho důvodu, že vlastní vymezená vodní plocha pro účely vodního lyžování zahrnuje pouze nepatrnou část z celkové vodní plochy vzduté vodním dílem Vrané, zatímco všechny ostatní zájmové skupiny mají k dispozici této vodní plochy mnohonásobně více. Na základě uvedeného je zřejmé, že na předmětné vodní ploše je možné provozovat vícero aktivit se zaměřením na rekreaci, a to nejenom rekreační plavbu a jiné obdobné činnosti.

K dalšímu požadavku, aby provozování vodního lyžování bylo dále od břehu, Státní plavební správa sděluje, že tento požadavek byl zohledněn již během ústního projednání a okraj vymezené vodní plochy souběžný s břehem byl po celé své délce posunut do vzdálenosti 25 metrů od břehu. Ostatně i zveřejněný návrh opatření obecné povahy toto reflektuje včetně předloženého návrhu plavebního značení.

K požadavku na omezení provozu alespoň v květnu a červnu z důvodu tření některých druhů ryb Státní plavební správa sděluje, že v tomto úseku vodní cesty je obecně povolená plavba plavidel se spalovacími motory. Neexistuje zde žádné omezení z důvodu chovu ryb ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ani se nejedná o rybochovnou nádrž.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 12. dubna 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 12. dubna 2022.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 28. 3. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 1870/PH/17

Obdrží:

 • Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou

Dotčený orgán státní správy

 • MěÚ Černošice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou

Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět