Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 10/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (VD Orlík) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

účinnost skončila dne 19. 4. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 2238/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Orlík vodní plochu, která je umístěna u pravého břehu mezi ř. km 147,10 a ř. km 147,70 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 600 m a šířce 80 m až 110 m od pravého břehu, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 10:00 hod do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hod do 12:00 hod a od 17:00 hod do 19:00 hod využívat Sportovní klub Wake Surf Trhovky z. s., IČ 05629969.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 147,10 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 147,10 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 147,30 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 147,50 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 147,70 ve vzdálenosti 60 m od pravého břehu
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 147,70 ve vzdálenosti 110 m od pravého břehu

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „Od 1. 5. do 30. 9., po–ne 10–19 hod, max. 2 plavidla; 10–12 hod a 17–19 hod SK Wake Surf Trhovky z. s.“ Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 600 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na pravém břehu v ř. km 147,10 a v ř. km 147,70. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónů do předepsané výšky.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 9. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Na základě podnětu, který podal dne 05.08.2016 Sportovní klub Wake Surf Trhovky z. s., IČ 05629969, ve věci dalšího provozování vodního lyžování na vodní nádrži Orlík v lokalitě Trhovky, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné na zmíněné nádrži dne 16.02.2017 v sídle Obecního úřadu Milešov za účasti obce jako dotčeného orgánu, správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, a zástupce zájmového sdružení Sportovní klub Wake Surf Trhovky z. s. MěÚ Sedlčany, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad se z jednání řádně omluvil.

V průběhu jednání správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, předložil požadavek, aby do návrhu opatření obecné povahy byla začleněna povinnost pro uživatele vymezené vodní plochy před každým použitím této veřejné dráhy instalovat vlastní žlutý balón.

Podle názoru Státní plavební správy je žlutý balón součástí plavebního značení stejně jako břehové signální znaky či žluté válcové bóje. Zákon o vnitrozemské plavbě v § 30a odst. (8) jednoznačně ukládá správci vodní cesty povinnost označit vymezenou vodní plochu plavebním značením – tedy mimo jiné i opatřit dráhu žlutým balónem tak, aby tento byl v místě dráhy, tj. na břehu k dispozici uživatelům pro jeho vytažení.

Ostatní požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Orlík část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a OÚ Milešov, Milešov 73, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, dne 23.02.2017 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 19. dubna 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 19. dubna 2022.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. 4. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 2238/PH/17

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • MěÚ Sedlčany, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Milešov, Milešov 73, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Obec Milešov, Milešov 73, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět