Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 21/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty (vodní plocha Matylda) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1285/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Matylda část vodní plochy, která je umístěna ve vzdálenosti cca 520 m od východního břehu a je tvořena pásem vodní plochy o délce 1030 m v celé šíři vodní plochy, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále provádění akrobatických činností).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v období od 1. května do 30. září v době od 08:00 hodin do 18:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ tak, aby linie hranic na obou stranách takto vyznačené plochy byly jednoznačně patrné. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. K vyznačení vymezené plochy bude použito minimálně 6 bójí, a to minimálně po 3 ks na obou krajích. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.
 3. Plavecká zóna ve východní části vodní plochy bude od vymezené vodní plochy z bezpečnostních důvodů oddělena jednou linií žlutých zákazových bójí, a to ve vzdálenosti minimálně 30 m od bójí, které vyznačují vymezenou vodní plochu. Vyznačení hranic mezi oddělovanými plochami bude provedeno tak, aby jejich linie byly jednoznačně patrné (tj. minimálně třemi bójemi).
 4. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na obou březích osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ a E. 16 „Plavba malých plavidel povolena se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovými šipkami bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou bílé barvy s číselnými údaji „1030“ v černé barvě a budou takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky budou umístěny dodatkové tabulky přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Pouze se souhlasem Statutárního města Most.
  Provozní doba od 1. 5. do 30. 9., čas 8:00–18:00 hodin.
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo nebo akrobatické činnosti – max. 5 plavidel.
  Současné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno.
  Platnost do 30. 9. 2021.“

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 5. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn v takové výši (nejméně 4 m nad hladinou), aby dostatečně signalizoval provozování vodního lyžování všem ostatním účastníkům plavebního provozu.
 6. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně maximálně 5 plavidel při provádění akrobatických činností nebo 1 plavidlo při provozování vodního lyžování. Současné provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je zakázáno. V tomto rozsahu mohou být provozována pouze plavidla, kterým byl povolen přístup k vodní ploše Statutárním městem Most.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 9. Plavba plavidel mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu nebo z míst nástupu lyžaře, musí probíhat bez vlečení vodního lyžaře.
 10. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 11. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení plaveb tyto překážky odstranit z vodní plochy.
 12. Při provozování plavidel nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 13. Vodní lyžaři, osoby na plavidlech neznalé plavání a osoby, nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 14. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 15. Při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 16. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 17. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 30. září 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala dne 27. 3. 2017 v sídle Magistrátu města Most Návrh opatření obecné povahy a podmínky týkající se vymezení vodní plochy pro účely vodního lyžování a provádění akrobatických činností ve vymezené vodní ploše na vodní cestě Matylda se zástupci Statutárního města Most (dále SMM), jakožto dotčeným orgánem státní správy ve smyslu § 30a odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Z projednání vyplynulo, že všechny přístupové pozemky k vodní ploše včetně komunikací jsou v majetku SMM, proto užívání vodní plochy plavidly bude umožněno pouze těm plavidlům, kterým bude povolen přístup k vodní ploše. Na místě bylo konstatováno, že kolem celé vodní plochy byla vybudována asfaltová dráha pro in-line a cyklisty (celková délka 4 km) a která je taktéž vlastnictvím SMM. Současně bylo konstatováno, že veškerá místa vhodná ke spouštění plavidel na vodní cestu se též nacházejí na pozemcích ve vlastnictví SMM.

Návrh opatření obecné povahy s výzvou k uplatnění připomínek a námitek podle § 172 správního řádu byl na úřední desce Státní plavební správy zveřejněn veřejnou vyhláškou dne 29. března 2017 po dobu 15 dnů. Ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení Návrhu opatření obecné povahy (dále jen Návrh) na úřední desce správního orgánu bylo možné k Návrhu podávat připomínky nebo námitky. Lhůta pro podávání připomínek nebo námitek skončila dne 30. dubna 2017. V uvedené lhůtě (dne 18. dubna 2017) obdržela Státní plavební správa písemnou připomínku k Návrhu, kterou podal Nautic Club Litvínov, z. s., se sídlem Smetanova 540, Litvínov 1, PSČ 436 01, IČ 66110491. Uvedená připomínka byla směřována k navrhované provozní době., tj. 8:00–18:00 hodin. Konkrétně bylo navrženo prodloužení této provozní doby za účelem provozování sportovního člunu splňujícího hlučnostní limity, a to pouze pro vodní lyžování, nikoli pro provozování akrobatických činností, „denně od 18:00 hodin do 21:00 hodin“.

Vypořádání podané připomínky:

Při vypořádání připomínky vychází Státní plavební správa z požadavků a závěrů vzešlých z projednání Návrhu s dotčeným orgánem dne 27. března 2017 a potvrzených dne 3. května 2017. V souladu s těmito závěry nebyla připomínka k Návrhu týkající se prodloužení provozní doby akceptována a provozní doba je tímto Opatřením obecné povahy stanovena v dojednaném rozsahu.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou bez zákazu plavby plavidel se spalovacími motory.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty Matylda pro vodní lyžování a provádění akrobatických činností tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 4. 5. 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. 9. 2021

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. 5. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1285/DC/17

Obdrží

Dotčené orgány státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Most se sídlem Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01 Most se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět