Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 23/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty (přehradní nádrž Stráž pod Ralskem) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vymezená vodní plocha)

účinnost skončila dne 31. 10. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1344/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na přehradní nádrži Stráž pod Ralskem část vodní cesty k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování). Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování (dále vymezená vodní plocha) se nachází v severní části přehradní nádrže, a plošně pokrývá přibližně třetinu vodní plochy přehradní nádrže.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v období od 1. dubna do 31. října v době od 06:00 hodin do 21:00 hodin. Vymezená vodní plocha bude v době od 6:00 do 11:00 a od 13:00 do 21:00 hodin přednostně využívána Klubem vodního lyžování Stráž pod Ralskem z. s., se sídlem Liberec I-Staré Město, Budyšínská 1065/3, IČ 702 008 66 (dále KVL Stráž p. R.).
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ tak, aby linie hranice takto vyznačené plochy byla jednoznačně patrná. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. K vyznačení vymezené plochy bude použito minimálně 8 bójí. Nejzápadněji umístěná bóje bude osazena přibližně ve vzdálenosti 160 m od hráze a 40 m od západního břehu a nejvýchodněji umístěná bóje vyznačující hranice vymezené vodní plochy ve vzdálenosti 130 m od severního břehu a 650 m od hráze přehradní nádrže (rovnoběžně se silnicí). Mezi nejvýchodnější bójí a břehovým plavebním znakem E. 17 bude umístěna 1 bóje. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou u nejzápadněji umístěné bóje a nejvýchodněji umístěné bóje osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou bílé barvy a budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z celé vymezené vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Max. 1 plavidlo, provozní doba 1. 4. – 31. 10.
  Denně od 6 – 21 h, od 6 – 11 h a od 13 – 21 h KVL Stráž p. R.“.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn ve výši nejméně 4 m nad hladinou a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy.
 5. Na takto vymezené vodní ploše smí být vodní lyžování provozováno ve stejnou dobu vždy jen jedním plavidlem.
 6. Plavba plavidel mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu nebo z míst nástupu lyžaře, musí probíhat bez vlečení vodního lyžaře.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 9. Provozování vodního lyžování není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. Uměle vytvořené překážky ve vymezené vodní ploše mohou uživatelé vodní plochy využít pouze se souhlasem KVL Stráž p. R.
 11. Vodní lyžaři a osoby na plavidlech neznalí plavání musí mít na sobě záchrannou vestu.
 12. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provozování vodního lyžování nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 13. Při provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 14. V době provozování vodního lyžování je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 15. Provozování vodního lyžování se povoluje do 31. 10. 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb. může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že ve výše uvedeném úseku přehradní nádrže Stráž pod Ralskem nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu  účelovou.

Na základě podnětu Klubu vodního lyžování Stráž pod Ralskem z. s., se sídlem Liberec I-Staré Město, Budyšínská 1065/3 IČ 702 008 66, ve věci provozování vodního lyžování, projednala Státní plavební správa dne 29. března 2017 v sídle Městského úřadu Stráž pod Ralskem s dotčenými orgány státní správy, a to se zástupci Městského úřadu Stráž pod Ralskem a Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, podmínky, týkající se provozování vodního lyžování na výše uvedené vymezené vodní ploše. Ústního jednání se dále zúčastnili zástupci správce vodní cesty Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, a dále též zástupci předkladatele podnětu Klubu vodního lyžování Stráž pod Ralskem z. s.

V průběhu jednání zástupce KVL Stráž p. R. požádal o prodloužení provozní doby do 21:00 hodin, což bylo odsouhlaseno bez připomínek.

Tento požadavek a veškeré ostatní požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na přehradní nádrži Stráž pod Ralskem část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 31. 3. 2017, na úřední desce Města Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, Stráž pod Ralskem dne 5. 4. 2017 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 9. května 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 31. 10. 2021.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 5. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1344/DC/17

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1,
  PSČ 470 36 Česká Lípa
 • Město Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, PSČ 471 27 Stráž pod Ralskem

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Státní plavební správa, Jankovcova 4, PSČ 170 04
  Praha 7-Holešovice
 • Město Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, PSČ 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, PSČ 471 27 Stráž pod Ralskem, se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět