Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 26/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty Labe (u obce Třeboutice) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

účinnost skončila dne 15. 10. 2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1345/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Labe vodní plochu pro  provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen provádění akrobatických činností), která je umístěna při pravém břehu mimo běžnou plavební dráhu za ponořenými podélnými koncentračními hrázemi v úseku mezi ř. km 796,2 až ř. km 797,2 u obce Třeboutice v nadjezí jezu České Kopisty (dále vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a provádění akrobatických činností je možné provozovat každý den v období od 1. května do 15. října v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin. Vymezená vodní plocha bude v době od 08:00 hodin do 11:00 hodin a od 13:00 hodin do 20:00 hodin přednostně využívána Sportovním klubem Wake Surf Trhovky z. s., se sídlem Milešov, Klenovice 451, IČ 056 299 69.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem budou umístěny minimálně 4 bóje (slovy čtyři) souběžně s pravým břehem v linii pravostranných plovoucích signálních znaků označujících okraj plavební dráhy tak, aby linie návodní strany obdélníku byla jednoznačně patrná (krajní bóje budou umístěny v ř. km 796,2 a ř. km 797,2) a 1 (slovy jedna) bóje s černým nápisem „SPORT“ bude umístěna mezi pravostranný plovoucí signální znak v ř. km 797,2 a břehové signální znaky v ř. km 797,2. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností v žádném případě překračovány.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy v ř. km 796,2 a ř. km  797,2 budou na pravém břehu osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a v ř. km 796,45 a ř. km 797,2 břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Směrové šipky budou bílé barvy. Šipky budou takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod signálními znaky na začátku a na konci celé vymezené vodní plochy bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  „Denně od 1. 5. do 15. 10., 8:00 –20:00 hod.
  8:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 20:00 hod. SK Wake Surf Trhovky.
  Vodní lyžování – max. 1 plavidlo.
  Akrobatické činnosti nebo wakesurfing – max. 2 plavidla.
  Min 15 m od pravého břehu. Max 370 cm Mělník“.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Provozování vodního lyžování (včetně wakesurfingu) musí být u vymezené vodní plochy signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého balónu. Žlutý balón musí mít průměr minimálně 0,8 m, musí být umístěn ve výši nejméně 4 m nad hladinou a musí být viditelný z celé vymezené vodní plochy. Provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájeno až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Plavba plavidel při provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností za výše uvedeným účelem je povolena v minimální vzdálenosti 15 m od pravého břehu (s výjimkou odplouvání a připlouvání) a do vodního stavu max. 370 cm na vodočtu Mělník.
 6. Na takto vymezené vodní ploše lze ve stejnou dobu provozovat buď 1 plavidlo při vodním lyžování, nebo maximálně 2 plavidla při provádění akrobatických činností nebo 2 plavidla při provozování wakesurfingu. Souběžné provozování vodního lyžování a akrobatických činností není povoleno.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše. Povodí Labe, státní podnik, nebude ve vymezené vodní ploše plavební hloubky garantovat.
 8. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 9. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 10. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 11. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen vždy po ukončení provozování vodního lyžování nebo provádění akrobatických činností odstranit tyto překážky z vodní plochy.
 12. Všechny osoby nacházející se na plavidlech, na kterých jsou prováděny akrobatické činnosti, osoby na plavidlech při provozování vodního lyžování neznalé plavání a vodní lyžaři musí mít na sobě záchrannou vestu.
 13. Uživatelé vymezené vodní plochy musí učinit všechna opatření, aby v souvislosti s provozem plavidel nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, jsou provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinni ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 14. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na břehovém opevnění, na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních.
 15. V době provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 16. Provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností se povoluje do 15. 10. 2021.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1995 Sb. může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou využívanou.

Na základě podnětu Sportovního klubu Wake Surf Trhovky z. s., se sídlem Milešov, Klenovice 451, IČ 056 299 69 ve věci provozování malých plavidel, při němž dochází podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 114/1995 Sb. k provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností, projednala Státní plavební správa dne
14. března 2017 v sídle Obce Křešice s dotčeným orgánem státní správy, a to se zástupcem Obce Křešice (dále DOSS), podmínky, týkající se provozování malých plavidel na výše uvedené vymezené vodní ploše. Ústního jednání se dále zúčastnili zástupci správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, a dále též zástupce předkladatele podnětu Sportovního klubu Wake Surf Trhovky z. s.

Veškeré požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností a k zajištění plavební bezpečnosti na výše uvedené vymezené vodní ploše jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní cesty Labe (u obce Třeboutice) pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností, byl vyvěšen dne 28. 3. 2017 na úřední desce Státní plavební správy, na úřední desce Obecního úřadu Křešice a na úřední desce Městského úřadu v Litoměřicích po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a provádění akrobatických činností tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 15. května 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 15. 10. 2021.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. 5. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 1345/DC/17

Obdrží:

 • Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice u Litoměřic

Dotčený orgán státní správy

 • Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice u Litoměřic

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice u Litoměřic se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět