Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 30/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

zrušeno dne 23. 4. 2022
Opatřením obecné povahy č. 30/2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3148/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní cestě Vltava vodní plochu, která je umístěna při pravém břehu mezi ř. km 74,25 a ř. km 75,06 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 810 m a šířce 70–150 m k provozování vodního lyžování.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 08:00 hod do 20:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 14:00 hod do 20:00 hod využívat SK vodního lyžování Skochovice z.s., se sídlem Nad zastávkou 0208, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČ 03899853.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 74,25 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 74,25 ve vzdálenosti 35 m od pravého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 74,36 ve vzdálenosti 110 m od pravého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 74,47 ve vzdálenosti 160 m od pravého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 74,60 ve vzdálenosti 150 m od pravého břehu
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 74,75 ve vzdálenosti 130 m od pravého břehu
  • bóje č. 7 bude osazena v ř. km 74,90 ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu
  • bóje č. 8 bude osazena v ř. km 75,06 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu
  • bóje č. 9 bude osazena v ř. km 75,06 ve vzdálenosti 35 m od pravého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem. Celkem bude umístěno 9 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „od 1. 5. do 31. 10., po-ne 8–20 hod, max. 2 plavidla; 14–20 hod pro SK vodního lyžování Skochovice z.s.“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 810 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na pravém břehu v ř. km 74,44 na plovoucím zařízení, jež je v soukromém vlastnictví SK vodního lyžování Skochovice z.s. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 9. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 10. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěna vybójkovaná slalomová dráha, plovoucí zařízení – skokanský můstek a skoková dráha pro člun. Tato zařízení nejsou určena pro veřejnost a nesmí být využívána a poškozována veřejností. V prostoru vymezené vodní plochy v ř. km 74,44 se dále nachází plovoucí zařízení, které tvoří dvě plovoucí garáže a startovací plato, které je v soukromém vlastnictví. Veřejnost může uvedené plovoucí zařízení používat pouze za účelem vyvěšení žlutého balónu s tím, že toto plovoucí zařízení rovněž nesmí být poškozeno.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Na základě podnětu, který podala dne 15.02.2016 Tělovýchovná jednota Tatran Praha 7, se sídlem Podolský přístav č. 5 (invazní člun), 147 00 Praha 4-Podolí, IČ 00537870, ve věci dalšího provozování vodního lyžování na Vltavě ve zdrži vodního díla Vrané nad Vltavou, ř. km 74,25–75,06, pravý břeh, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné ve zmíněné zdrži dne 06.03.2017 v sídle Obecního úřadu Vrané nad Vltavou za účasti obce jako dotčeného orgánu podle § 30a odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, a zástupce spolku SK vodního lyžování Skochovice z.s., se sídlem Nad zastávkou 0208, 252 46 Vrané nad Vltavou, které se v průběhu roku 2016 oddělilo od Tělovýchovné jednoty Tatran Praha 7 a na něž následně přešlo i provozování vodního lyžování.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Vltava část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 15.03.2017 po dobu 15 dnů, na úřední desce OÚ Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou, v době od 16.03.2017 do 03.04.2017, na úřední desce OÚ Březová-Oleško, Hlavní 1143, 252 45 Zvole u Prahy od 16.03.2017 do 04.04.2017 a na úřední desce OÚ Měchenice od 15.03.2017 do 15.04.2017. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 1. června 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 1. června 2022.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. 5. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3148/PH/17

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

 • MěÚ Černošice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, Podskalská 19, 120 00 Praha 2
 • Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
 • Obec Měchenice, Hlavní 4, 252 06, Měchenice
 • Obec Březová-Oleško, Hlavní 1143, 252 45 Zvole u Prahy

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
 • Obec Měchenice, Hlavní 4, 252 06, Měchenice
 • Obec Březová-Oleško, Hlavní 1143, 252 45 Zvole u Prahy

Obec Vrané nad Vltavou, obec Měchenice a obec Březová-Oleško se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět