Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 32/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltava (v.d. Orlík) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3153/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na vodní nádrži Orlík vodní plochu, která je umístěna při pravém břehu mezi ř. km 182,72 a ř. km 183,72 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 1000 m a šířce max. 100 m od pravého břehu, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 09:00 hod do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 12:00 hod do 17:00 hod ve středu, sobotu a neděli využívat TJ OTAVA – vodní motorismus, z.s., Podolsko 95, 398 43 Podolí.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 182,72 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 182,72 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 182,90 ve vzdálenosti 80 m od pravého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 183,10 ve vzdálenosti 70 m od pravého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 183,30 ve vzdálenosti 60 m od pravého břehu
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 183,50 ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu
  • bóje č. 7 bude osazena v ř. km 183,72 ve vzdálenosti 100 m od pravého břehu
  • bóje č. 8 bude osazena v ř. km 183,72 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu

  Celkem bude umístěno 8 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „od 1. 4. do 31. 10., 9–19 hod, max. 2 plavidla, st, so a ne 12–17 hod TJ OTAVA – vodní motorismus, z.s.“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 1000 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na pravém břehu v ř. km 182,72. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 9. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 10. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěno v ř. km 182,80 na pravém břehu plovoucí zařízení o rozměrech 2,05 m x 3,39 m v soukromém vlastnictví. Toto plovoucí zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Na základě podnětu, který podala dne 03.08.2016 Tělovýchovná jednota Otava – vodní motorismus, občanské sdružení Písek, 397 01 Písek, ve věci dalšího provozování vodního lyžování na vodní nádrži Orlík, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné ve zmíněné nádrži dne 08.03.2017 v sídle Obecního úřadu obce Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice, jako dotčeného orgánu podle § 30a odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, za účasti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, zástupců Odboru životního prostředí Městského úřadu Písek jako příslušného vodoprávního úřadu, se sídlem Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek, a zástupců občanského sdružení TJ Otava – vodní motorismus, z.s., Podolsko 95, 398 43 Podolí.

V průběhu jednání správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, uplatnil připomínku, týkající se umisťování žlutého balónu jako povinnosti správce vodní cesty.

Podle názoru Státní plavební správy je žlutý balón součástí plavebního značení stejně jako břehové signální znaky či žluté válcové bóje. Zákon o vnitrozemské plavbě v odst. (8) § 30a jednoznačně ukládá správci vodní cesty povinnost označit vymezenou vodní plochu plavebním značením – tedy mimo jiné i opatřit dráhu žlutým balónem tak, aby tento byl v místě dráhy, tj. na břehu k dispozici uživatelům pro jeho vytažení.

Ostatní požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené vodní plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Orlík část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen dne 16.03.2017 na úřední desce Státní plavební správy, na úřední desce Obecního úřadu Olešná a na úřední desce Obecního úřadu Podolí I po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 06.06.2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 06.06.2022.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 22. 5. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3153/PH/17

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Olešná, Olešná 14, 398 43 Bernartice a obec Podolí I, Podolí I č. 61, 398 43 Bernartice, se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět