Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 36/2017

kterým se na vodní cestě písník Mělice u Přelouče vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4480/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje na výše uvedené vodní cestě písník Mělice v lokalitě „západ“ vodní plochu, která je umístěna na pozemku parc. č. 410/4 v k. ú. Lohenice a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 600 m a šířce 90 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování je možné provozovat každý den v době od 08:00 hod. do 20:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 8:00 hod do 11:00 hod a od 13:00 hod do 20:00 hod využívat SK SKI PŘELOUČ, z.s., se sídlem Na Okrajích 37, 530 02 Pardubice, IČ 26667177.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“.
  • Na severní straně vymezené vodní plochy budou umístěny celkem 4 bóje ve vzdálenosti od sebe 200 m souběžně s ostrovem protáhlého tvaru.
  • Protilehlá (jižní) strana vymezené vodní plochy bude rovnoběžná s jižním břehem a bude vyznačena celkem 6 bójemi. Vzdálenost bójí od zmíněného břehu bude 20 m až 70 m. V úseku od břehu poloostrova na východě bude umístěno 5 bójí ve vzdálenosti od sebe 100 m, šestá bóje bude po 200 m takto vymezenou plochu uzavírat.

  Celkem bude umístěno 10 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na obou delších stranách takto vymezené vodní plochy budou na břehu cca v polovině délky vymezené vodní plochy osazeny břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „od 01.04. do 30.11., 8–20 hod, max. 1 plavidlo; 08‑11 hod a 13–20 hod SK SKI PŘELOUČ, z.s.“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 300 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu přilehlého poloostrova ve východní části písníku před klubovým zařízením. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 1 plavidlo.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 9. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše je umístěno plovoucí zařízení – skokanský můstek – o rozměrech 7 m x 3 m, který je v majetku SK SKI Přelouč, z.s. Toto zařízení není určeno pro veřejnost, nesmí být využíváno bez souhlasu jeho vlastníka a musí být míjeno v bezpečné vzdálenosti.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Na základě podnětu, který podal dne 22.09.2016 SK SKI Přelouč, z.s., se sídlem Na Okrajích 37, 530 02 Pardubice, IČ 26667177, ve věci provozování vodního lyžování na písníku Mělice v lokalitě „západ“, v k. ú. Lohenice, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné ve zmíněném písníku dne 04.04.2017 v sídle Městského úřadu Přelouč s dotčenými orgány státní správy, a to se zástupci Města Přelouč a vodoprávního úřadu Městského úřadu Přelouč. Ústního jednání se rovněž zúčastnili zástupci předkladatele podnětu SK SKI PŘELOUČ, z.s.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě jsou zahrnuty do Článku 2.

 

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní plochy Mělice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě písník Mělice u Přelouče část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen dne 20.04.2017 na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce Městského úřadu Přelouč po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 15. června 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 15. června 2022.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 31. 5. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 4480/PH/17

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Přelouč se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět