Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 39/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty Silniční rybník v k. ú. Kostelec u Jihlavy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2488/PR/17 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Silniční rybník v k. ú. Kostelec u Jihlavy a je tvořena pásem vodní plochy o délce 550 m a šířce 150 m, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem je možné provozovat každý den v době od 07:00 hodin do 21:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude v době od 07:00–12:00 hodin a od 14:00–19:00 hodin každý den využívat Spolek KVL SLAVOJ Kostelec z. s., se sídlem Kostelec 171, 588 61 Kostelec u Jihlavy.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu a 25 m od severní hráze rybníka (silnice II/406)
  • bóje č. 2 bude osazena ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu a 200 m od severní hráze rybníka (silnice II/406)
  • bóje č. 3 bude osazena ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu a 300 m od severní hráze rybníka (silnice II/406)
  • bóje č. 4 bude osazena ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu a 150 m od jižní hráze rybníka
  • bóje č. 5 bude osazena ve vzdálenosti 50 m od levého břehu a 125 m od jižní hráze rybníka
  • bóje č. 6 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od levého břehu a 25 m od severní hráze rybníka (silnice II/406)

  Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „max. 2 plavidla, od 1. 4. do 31. 10., 7‑12 hod; 14–21 hod Spolek KVL Slavoj Kostelec z. s.“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Všechny znaky (4 ks) budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu v prostoru Spolku KVL Slavoj Kostelec z. s. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 9. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Na základě podnětu, který podal dne 30. 03. 2016 Spolek KVL SLAVOJ Kostelec z. s., se sídlem Kostelec 171, 588 61 Kostelec u Jihlavy, ve věci dalšího provozování vodního lyžování na vodní ploše Silniční rybník u Kostelce u Jihlavy, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné ve zmíněné vodní ploše dne 25. 05. 2016 v sídle Spolku KVL SLAVOJ Kostelec z. s. za účasti obce jako dotčeného orgánu, správce vodní cesty Povodí Moravy, státní podnik, a zástupce Spolku KVL SLAVOJ Kostelec z. s.

 

Veškeré další požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě jsou zahrnuty ve výrokové části v Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Silniční rybník Kostelec u Jihlavy nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Silniční rybník
u Kostelce u Jihlavy část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen dne 20. 03. 2017 na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce Obecního úřadu Kostelec u Jihlavy po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě byla vznesena připomínka Obecního úřadu Kostelec u Jihlavy k provozní době a to od 07:00 hodin do 21:00 hodin pro lepší využití sportoviště.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 16. června 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 16. června 2022.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 1. 6. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Čj.: 2488/PR/17

Příloha

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Kostelec u Jihlavy se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět