Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 85/2017

kterým se vymezuje část vodní cesty (řeka Morava) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3376/PR/17 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě řeka Morava vodní plochu, která je umístěna ve zdrži jezu Bělov, cca v ř. km 167,600 – 168,800.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní skútry a vodní lyžování je možné provozovat každoročně od 1. května do 30. září každý den v době od 08:00 hod. do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 10:00 hod. do 14:00 hod. využívat spolek Sportovní kluby Zlín, z.s.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů a vodního lyžování bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • První bóje bude osazena v ř. km 167,600 ve vzdálenosti 10 m od pravého břehu.
  • Poslední bóje bude osazena v ř. km 168,800 ve vzdálenosti 10 m od pravého břehu.

  Bóje budou umístěny souběžně s pravým břehem řeky. Bóje budou umístěny ve vzdálenosti cca 150 m od sebe. Bóje jsou válcového tvaru o průměru min. 0,35 m a výšce nad hladinou min. 0,35 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na levém břehu řeky Moravy osazeny signální znaky E.24 „Plavba vodních skútrů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Pod tyto signální znaky se umístí tabulka bílé barvy s textem v černé barvě „Max. 2 plavidla, 8:00–10:00 hod. a 17:00–19:00 hod., od 1. 5. do 30. 9.“. Výška písmen bude minimálně 10 cm.
 4. Pod tabulkami signálních znaků „E.24“ budou dále osazeny signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Oba signální znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Pod tyto signální znaky se umístí tabulka bílé barvy s textem v černé barvě „Max. 1 plavidlo, 10:00–14:00 hod. SK Zlín,14:00–17:00 hod., od 1. 5. do 30. 9“. Výška písmen bude minimálně 10 cm. Uvedené signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj spodního doplňujícího signálního znaku – tabulky bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Na obou koncích vymezeného prostoru budou na levém břehu řeky umístěna signalizační zařízení se žlutými balóny o průměru min. 0,8 m, provedena tak, aby bylo možné vyvěsit předepsané žluté balóny dobře viditelně z vodní cesty do výše 4 m nad vodní hladinu.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat 1 plavidlo pro vodní lyžování nebo 2 vodní skútry. Plavba obou typů plavidel současně je zakázána.
 6. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen vyvěsit žluté balóny upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi nad vodní hladinu do předepsané výše 4 m.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkových tabulkách.
 8. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 9. Provozování vodních skútrů a vodního lyžování se povoluje na dobu 3 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě – provozování vodních skútrů a vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se vymezené vodní plochy umístěné na řece Moravě ve zdrži jezu Bělov dne 28. 3. 2017, na místě samém, v areálu Sportovních klubů Zlín, z.s. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy.

Zástupci Obce Kvasice a Sportovních klubů Zlín, z.s. neměli při jednání k návrhu opatření obecné povahy žádné připomínky. Obec Bělov, která své stanovisko zaslala následně písemně, neměla k věci rovněž žádné připomínky. Zástupce Povodí Moravy, s.p. na jednání sdělil upřesňující hodnoty ř. km umístění bójí vymezující začátek a konec vymezené části vodní plochy na řece Moravě. Zástupci Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí zaslali své připomínky písemně. Ve svém stanovisku požadovali upravit začátek provozování vymezené plochy každoročně od 1. května do 30. září od 8:00 do 19:00 hod.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k vymezení vodní plochy, provozování vodního lyžování a provozování vodních skútrů vedoucí k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2. Konkrétně byla, dle požadavků Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí, změněna provozní doba na předmětné vymezené části vodní plochy tak, že byl začátek provozu posunut z 15. dubna na 1. května každého roku. Dle připomínky zástupce Povodí Moravy, s.p. byly upraveny hodnoty ř. km umístění první bóje a poslední bóje vymezující část vodní plochy řeky Moravy nad jezem Bělov. Hodnoty ř. km 166,900 a 168,000 byla nahrazeny hodnotami ř. km 167,700 a 168,800.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a vodních skútrů, byl vyvěšen dne 16. 05. 2017 na úřední desce Státní plavební správy a na úředních deskách obcí Bělov a Kvasice po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena k návrhu opatření obecné povahy žádná připomínka.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a vodních skútrů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 09. 08. 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 09. 08. 2020.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26 července 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 3376/PR/17

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Bělov a Kvasice se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět