Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 116/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 16. 4. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4372/PR/17 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,
v úseku ř. km. 26,803 až 33,269,
ve dnech od 06. 11. 2017 do 15. 04. 2018,

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Úsek vodní cesty od plavební komory Nedakonice po plavební komoru Kunovský les je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 18. 10. 2017 podalo Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v úseku ř. km 26,803 až 33,269 ve dnech od 06. 11. 2017 do 15. 04. 2018 z důvodu provedení nutné kontroly technologických zařízení na jezu Kunovský les. Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. listopadu 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil

ředitel pobočky

Č.j.: 4372/PR/17

Obdrží:

Navrhovatel

  • Povodí Moravy, státní podnik; doručit závodu Střední Morava, Morávní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
  • Obec Nedakonice, Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice
  • Obec Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou 19, 686 01 Uherské Hradiště 1
  • Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

Obec Nedakonice, Obec Kostelany nad Moravou a Město Staré Město se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět