Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 117/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 19. 4. 2018
Opatřením obecné povahy č. 20/2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9934/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku horního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov,
ve dnech od 8. listopadu 2017 do 30. května 2018
v době od 22:30 hodin do 07:00 hodin

a upravuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava
v úseku horního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov,
ve dnech od 8. listopadu 2017 do 30. května 2018,
tak, že zakazuje v celé délce horního plavebního kanálu potkávání a předjíždění plavidel a stání plavidel po obou březích,

a umožňuje plavidlům, jejichž délka přesahuje 60 m požádat o uvolnění plavební dráhy v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov nejméně 4 hodiny před plánovaným časem proplutí na telefonním čísle 604 956 243, pan Pavel Jiroušek.

Článek 2
Organizace zastavení a úpravy plavebního provozu

Ve dnech 8. listopadu 2017 až 30. května 2018 v době od 22:30 hodin do 7:00 hodin je zastavena plavba v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov osazením signálního znaku A.1c (jedno červené světlo) v ř. km 54,20, levý břeh, vjezd do horního plavebního kanálu a zastavením provozu plavební komory Praha-Smíchov.

Ve dnech 8. listopadu 2017 až 30. května 2018 je v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov zakázáno potkávání a předjíždění plavidel osazením signálního znaku A.5 v ř. km 54,20 vjezd do horního plavebního kanálu a u výjezdu z plavební komory Praha‑Smíchov, ve směru proti proudu.

Ve dnech 8. listopadu 2017 až 30. května 2018 je v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov zakázáno stání plavidel osazením signálního znaku A.4 v ř. km 54,20 vjezd do horního plavebního kanálu a u výjezdu z plavební komory Praha‑Smíchov, ve směru proti proudu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správě byla doručena žádost žadatele Vodní záchranné služby Hippocampus, s.r.o., ve věci povolení zastavení plavby v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov, v období od 8. listopadu 2017 do 30. května 2018, vždy v době od 22:30 do 07:00 hodin za účelem práce na zdech Dětského ostrova a Janáčkova nábřeží, které jsou součástí vodní cesty. Současně žadatel požadoval povolení umístění plavidel v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov i v době nezastavené plavby, a to u pravého břehu, kdy rozměr soulodí plavidel byl žadatelem stanoven o délce 46 m a šířce 10 m.

Státní plavební správa souhlasila se zastavením plavby v horním plavebním kanále po dobu nočních hodin, kdy je plavební komora Praha-Smíchov mimo provoz.

Z důvodu zajištění průběžné plavby po dobu oprav a zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu Státní plavební správa upravila plavební provoz v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov omezením stání plavidel a jejich předjíždění a míjení. Pro plavidla jejichž délka přesahuje 60 m, pak stanovila Státní plavební správa možnost požádat zhotovitele oprav o uvolnění plavební dráhy v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. listopadu 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 9934/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět