Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 121/2017

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 15. 11. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 10156/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu ukončení opravy technologie malé plavební komory Hořín, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší Opatření obecné povahy č. 119/2017 a obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v k. km 0,87 přes malou plavební komoru Hořín.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavba přes malou plavební komoru Hořín je obnovena.

Článek 3
Odůvodnění

Správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, informoval o obnovení plavebního provozu přes malou plavební komoru Hořín z důvodu ukončení opravy technologie.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. listopadu 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 10156/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět