Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 123/2017

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 28. 12. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 10403/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu poruchy, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Hořín, k. km.0,87,
od 23. 11. 2017 do odvolání.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Velká plavební komora je mimo provoz, proplavování plavidel je možné přes malou plavební komoru Hořín.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 00, ze dne 23.11.2017 o vzniklé poruše funkčnosti stavítka na velké plavební komoře Hořín, přistoupila z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu k uvedenému opatření.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 23. listopadu 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Robert Verner v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 10403/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět