Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 124/2017

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 21. 12. 2017

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 10653/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 50,00 až ř. km 51,00,
ve dnech 07.12.2017 až 20.12.2017,
v době od 09:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Ve dnech 07.12.2017 až 20.12.2017 v době od 9:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 hod do 17:00 hod bude zastavena plavba přes plavební komory Praha-Štvanice osazením signálního znaku A.1b „Zákaz proplutí“ (dvě červená světla nad sebou) na vzdálenějším konci dělící zdi v dolním plavebním kanálu VD Praha-Štvanice v ř. km 50,40 a světelnou signalizací A.1c (jedno červené světlo) před vjezdem do obou komor v horním plavebním kanálu.

Uvedeným úsekem vodní cesty lze proplouvat mimo dobu od 09:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 hod do 17:00 hod.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti Hochtief CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, o úpravu plavebního provozu na vodní cestě Vltava v souvislosti s provedením nezbytných prací na sanaci pilíře č. 2 Negrelliho mostu a po následném projednání rozhodla o omezení plavebního provozu přes plavební komory vodního díla Praha‑Štvanice.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. prosince 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 10653/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět