Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 126/2017

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 12. 3. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 10738/PH/17 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v ř. km 62,21 přes velkou plavební komoru Modřany,
do odvolání

a zároveň tímto ruší Opatření obecné povahy č. 125/2017.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Proplavování plavidel přes velkou plavební komoru je zastaveno. Proplavování plavidel je zajištěno pouze přes malou plavební komoru s užitnou délkou 85 m a šířkou 12 m.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, kdy došlo k utržení těsnění na horních vratech velké plavební komory Modřany, rozhodla Státní plavební správa v zájmu zajištění plavební bezpečnosti o uvedeném opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 6. prosince 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 10738/PH/17

© Státní plavební správa
Zpět