Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 1/2018

kterým se vymezuje část vodní cesty (vodní plocha Předměřice nad Labem) pro plutí malých plavidel – jetsurfů, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále provozování jetsurfů)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 15/DC/18 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní ploše Předměřice nad Labem (Správčický písník) část vodní cesty pro provozování jetsurfů (dále vymezená vodní plocha). Vymezená vodní plocha má přibližně tvar rovnostranného trojúhelníku o délce stran 200 m. Vymezená vodní plocha je umístěna v nejjižnější části vodní plochy Předměřice nad Labem a zasahuje nad pozemky pokryté vodou v katastrálním území Věkoše (obec Hradec Králové).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Provozování jetsurfů je možné denně v období od 1. května do 30. září v době od 13:00 do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ tak, aby linie hranic takto vyznačené plochy byly jednoznačně patrné. Bóje budou ve výšce minimálně 0,6 m nad hladinou. K vyznačení vymezené plochy bude použito minimálně 9 bójí. Vzdálenost bójí od břehu bude minimálně 25 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmí být při provozování jetsurfů v žádném případě překračovány.
   
 1. Hranice vymezené vodní plochy budou na východním břehu (směr k letišti) označeny dvěma břehovými signálními znaky  E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovými šipkami bílé barvy vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou směrovány proti sobě ve směru vymezené vodní plochy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraje signálních znaků budou ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti, bílé barvy s černým textem:

  „Denně od 1. května do 30. září,
  13 – 19 hod.
  Max. 5 jetsurfů.“.
  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 2. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat ve stejnou dobu vždy maximálně 5 jetsurfů.
 3. Plavba jetsurfů mimo vymezený prostor, např. při přeplutí z míst spouštění plavidel na vodu musí probíhat ve výtlačném režimu plavby nebo bez použití vlastního strojního pohonu.
 4. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry (zejména s plavebními hloubkami) a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 5. Provozování jetsurfů není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 6. Osoby na jetsurfech musí mít za plavby na sobě záchrannou vestu a přilbu.
 7. Při provozování jetsurfů nebudou překročeny limitní hodnoty hluku.
 8. Provozovatel jetsurfu a vůdce jetsurfu musí učinit všechna opatření, aby při provozování jetsurfů nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel jetsurfu a vůdce jetsurfu povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 9. V době provozování jetsurfů je ve vymezené vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 10. Provozování jetsurfů se povoluje do 30. září 2022.
 11. Upozornění: Ve vymezené vodní ploše budou umístěny uměle vytvořené překážky (slalomové bóje), které jsou majetkem pana Františka Novotného, bytem Hněvčeves 4, Nechanice. Tyto bóje nesmí být veřejností poškozovány a jsou určeny pouze pro provozování jetsurfů.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty mimo jiné pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo (v daném případě provozování jetsurfů) a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Na základě podnětu pana Františka Novotného, bytem Hněvčeves 4, Nechanice, projednala Státní plavební správa dne 16. října 2017 v sídle Statutárního města Hradec Králové návrh opatření obecné povahy ve věci vymezení vodní plochy pro provozování jetsurfů v jižní části vodní plochy Předměřice nad Labem (Správčický písník) s dotčeným orgánem státní správy, tj. se zástupci Statutárního města Hradec Králové a dále se zástupcem příslušného vodoprávního úřadu. Jednání se též zúčastnil předkladatel podnětu pan František Novotný, který uvedenou vymezenou vodní plochu vyznačí plavebním značením. Požadavky a závěry, vzešlé z tohoto projednání, které se vztahují k provozování jetsurfů ve vymezené vodní ploše a vedoucí k zajištění plavební bezpečnosti na této vymezené vodní ploše jsou zahrnuty do Článku 2 tohoto opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní plochy Předměřice nad Labem pro provozování jetsurfů, byl vyvěšen dne 8. 11. 2017 na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce Statutárního města Hradec Králové po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě obdržela Státní plavební správa stanovisko Statutárního města Hradec Králové, které souhlasí s vymezením vodní plochy pro provozování jetsurfů za předpokladu, že budou dodrženy veřejnoprávní předpisy, zejména požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví, a to především ochrana zdraví před hlukem a o ochraně přírody a krajiny, jelikož záměr zasahuje do biocentra regionálního významu vymezeného v zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje a má zákonem vymezené znaky významného krajinného prvku. Jiné připomínky či námitky Státní plavební správa ve stanovené lhůtě neobdržela.

Na základě uvedeného stanoviska Statutárního města Hradec Králové si Státní plavební správa vyžádala doklad o měření vyzařovaného hluku malým plavidlem JetSurf u Autorizované zkušebny hluku AZH 65, spol. s r. o., se sídlem Brno-Komín, Komín, Hlavní 177/73, IČ 255 992 32. Měření bylo provedeno v tréninkovém areálu Jetsurf ve Valticích, a to ve vzdálenosti 25 m od plujícího plavidla. Hodnoty během měření nebyly vyšší než 62 dB, což není v rozporu s Přílohou č. 2 Vyhlášky č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách.

Dále bylo uváženo, že vodní plocha Předměřice nad Labem (Správčický písník) je dle §3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, vodní cesta účelová. Dle vyhlášky č. 46/2015 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, je na této vodní cestě povolena plavba malých plavidel se spalovacími motory (tedy i jetsurfů) bez omezení jejich výkonu.

Plavební úřad dospěl k závěru, že na dané vodní cestě nebude provozem vymezené vodní plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení vodní plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu účelovou bez zákazu plavby plavidel se spalovacími motory.

Prostřednictvím opatření obecné povahy vymezuje Státní plavební správa vodní plochu, kde mohou jetsurfy provádět objíždění řady uměle vytvořených překážek a provádět jiné akrobatické činnosti. Důvodem vymezení vodní plochy pro provozování jetsurfů je především to, aby bylo při dodržování podmínek opatření obecné povahy zamezeno kolizím jetsurfů s jinými plavidly a ostatními účastníky plavebního provozu (koupajícími se, rybáři atd.). Dojde tedy pouze k úpravě plavebního provozu z důvodu zajištění bezpečnosti plavby a současně k omezení plavby ostatních plavidel ve výše uvedeném prostoru a v uvedených časech.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování jetsurfů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 27. ledna 2018.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září 2022.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 12. ledna 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein
ředitel pobočky

Č. j.: 15/DC/18

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408, 502 00 Hradec Králové se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět