Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 5/2018

kterým se omezuje a zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1419/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu opravy horních vrat plavební komory Praha‑Modřany (vrata mimo provoz), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,21,
ve dnech od 12.03.2018 do 29.03.2018,

z důvodu opravy horních vrat plavební komory Praha-Modřany (vrata mimo provoz), v provozu bude pouze malá plavební komora o užitné délce 85 m, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,21,
ve dnech od 30.03.2018 do 07.10.2018,

z důvodu opravy horních vrat plavební komory Praha-Modřany (vrata mimo provoz), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,21,
ve dnech od 08.10.2018 do 16.11.2018.

Článek 2
Organizace zastavení a omezení plavebního provozu

Plavební komora Praha-Modřany ve dnech od 12.03.2018 do 29.03.2018 a od 08.10.2018 do 16.11.2018 je mimo provoz. Ve dnech od 30.03.2018 do 07.10.2018 je v provozu pouze malá plavební komora Modřany o užitné délce 85 m.

 

Článek 3
Odůvodnění

Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 708 899 53, podalo žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Praha-Modřany, ř. km 62,21, ve dnech od 12.03.2018 do 29.03.2018 a od 08.10.2018 do 16.11.2018 je mimo provoz. Ve dnech od 30.03.2018 do 07.10.2018 je v provozu pouze malá plavební komora Praha-Modřany o užitné délce 85 m.

Plavba přes plavební komoru Praha-Modřany je omezena a zastavena z důvodu opravy horních vrat plavební komory Praha-Modřany. V rámci opravy budou horní vrata demontována a odvezena ke kompletní opravě, kdy demontáž a zpětná montáž horních vrat proběhne při vyčerpané plavební komoře, při omezení plavebního provozu budou vrata kompletně dílensky opravena. Zastavení plavby je za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila a omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 2. března 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1419/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět