Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 7/2018

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 3. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1767/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu úbytku výskytu ledových jevů na úseku Středního Labe, v zájmu zajištění plynulosti provozu na vodní cestě ruší Opatření obecné povahy č. 4/2018 a obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 973,50 až ř. km 843,50,
od 13. března 2018.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Na vodní cestě Střední Labe je již se zvýšenou opatrností plavba možná, s ohledem na meteorologickou předpověď není pravděpodobné další obnovení ledových jevů.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty, Povodí Labe, státní podnik, o potvrzení úbytku výskytu ledových jevů v úseku středního Labe přistoupila v zájmu zajištění plynulosti plavebního provozu k obnovení plavby.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 12. března 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1767/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět