Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 23/2018

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 9. 7. 2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3383/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes malou plavební komoru Praha-Štvanice, ř. km 50,69,
ve dnech od 18.05.2018 do 08.07.2018,
a zároveň tímto ruší Opatření obecné povahy č. 13/2018.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu malé plavební komory Praha-Štvanice bude proplouvání zajišťováno velkou plavební komorou Praha-Štvanice.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24, IČO 70889953, rozhodla v zájmu zajištění plavební bezpečnosti o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes malou plavební komoru Praha-Štvanice, ř. km 50,69, od 18.05.2018 do 08.07.2018.

Plavba přes malou plavební komoru Praha-Štvanice je zastavena z důvodu opravy středních vrat plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. dubna 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3383/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět