Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 26/2018

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 8. 8. 2018
Opatřením obecné povahy č. 90/2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3940/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava, v prostoru jezu Konopa – Nové Spolí,
v úseku ř. km 286,45 až ř. km 286,28,
ve dnech od 4. května 2018 do odvolání,
tak, že zakazuje proplouvání propustí u pravého břehu, převádí signálními znaky plavbu k levému břehu a překonání jezu umožňuje pouze ve vzdálenosti do 5 m od levého břehu.

Článek 2
Organizace omezení a úpravy plavebního provozu

Osazením signálních znaků A.1 „zákaz proplutí“ se směrovými šipkami v linii od pravého břehu v ř. km 286,40 (cca 50 m nad jezem) směrem ke zlomu v koruně jezu u levého břehu v ř. km 286,38 je zakázáno proplutí tímto úsekem vodní cesty s výjimkou úzkého prostoru jezového tělesa u levého břehu. Tímto opatřením je současně zakázáno proplouvání propustí u pravého břehu, na které je rovněž osazen signální znak A.1 „zákaz proplutí“. Dále signální znak B.2a osazený v ř. km 286,45 (tedy cca 100 m nad jezem) přikazuje všem účastníkům plavebního provozu plout k levé straně vodního toku, aby nemohli být strženi proudem do prostoru se zákazem proplutí. Konec příkazu plavby u levého břehu je vyznačen signálním znakem E.11 pod jezem Konopa v ř. km 286,28 na levém břehu toku Vltavy.

Článek 3
Odůvodnění

Dle znaleckého posudku, vypracovaného na základě zadání subjektu Lesy České republiky, státní podnik, je skalní útvar na pravém břehu toku v prostoru jezu Konopa – Nové Spolí (tzv. Barevná skála) v havarijním stavu a může dojít k pádu jednotlivých bloků hornin. Do doby realizace sanačních opatření znalec doporučuje zastavit proplouvání u pravého břehu a zajistit využívání toku pouze u levého břehu. Proto Státní plavební správa zakázala proplouvání propustí u pravého břehu, převedla veškerý plavební provoz v prostoru nad jezem Konopa k levému břehu a rovněž překonání jezového tělesa je možné pouze u levého břehu. K tomu správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, upravil koryto Vltavy u levého břehu pro možné splouvání jezu nebo přenášení plavidel pod levobřežní opěrnou zdí.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. května 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 3940/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět