Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 28/2018

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 19. 6. 2018
Opatřením obecné povahy č. 55/2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 4102/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu poruchy, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice ř. km 830,53,
od 9. 5. 2018 do odvolání.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Velká plavební komora Dolní Beřkovice je mimo provoz, proplavování plavidel je zajištěno přes malou plavební komoru.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové,-Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, ze dne 09.05.2018 o vzniklé poruše na hydraulickém systému ovládání uzávěru horních vrat plavební komory, přistoupila z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. května 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 4102/PH/18

© Státní plavební správa
Zpět